høst 2023
LER-3002 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Kultur, identitet og danning - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for fjerde år i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Emnet bygger på kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studentene skal ha tilegnet seg i PEL-faget 1. og 2. år, samt kunnskaper, ferdigheter og kompetanse tilegnet gjennom arbeid med FoU-emner og i praksis.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-3012 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Kultur, identitet og danning 15 stp

Innhold

Emnet utdyper det profesjonsfaglige perspektivet med tanke på å møte de kulturpedagogiske utfordringene i skolen og læreryrket, som fanges opp gjennom begreper som makt, avmakt, disiplinering og myndiggjøring. Skolens sluttmål kan kun nås dersom elevene møter skole og lærere som evner å ivareta deres individuelle og kulturelle forutsetninger. Begrepet kulturell kapital vil stå sentralt for å utvikle studentens forståelse av skillet mellom analytiske (f.eks. kulturelle og relasjonelle) og normative (f.eks. egenskaps- og individorienterte) forståelsesmåter.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om betydningen av et kulturelt mangfold for barn og unges oppvekstsvilkår, deriblant et særlig blikk på samiske, kvenske og minoritetsspråklige perspektiv
 • inngående kunnskap om betydningen av kjønn, klasse, geografisk og kulturell tilhørighet som forutsetning for sosial rettferdighet i skolen
 • inngående kunnskap om elevenes livssituasjon utenfor skolen; deres nettverk, nærmiljø og ungdomskultur, og den betydningen dette har for elevenes læring og sosialisering i skolen, med vekt på aldersgruppa 10 til 16 år
 • inngående kunnskap om ulike mediers rolle i barn og unges sosialisering og identitetsutvikling
 • avansert kunnskap om hvilken betydning kulturell kapital har for elevers opplevelse av tilhørighet, danning og inkludering i skolen
 • utdypende kunnskap om foreldrerollen for elever i alderen 10 - 16 år, og om foreldreinvolvering i en mangfoldsrelatert sammenheng 
 • utdypende kunnskap om skolens rolle i dannelsen av elevenes selvoppfatning og identitetsutvikling, også i lys av et samfunn med kulturmangfold

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kritisk analysere den didaktiske virksomheten ut fra et forskningsbasert mangfoldsperspektiv 
 • legge til rette for samhandling i klasser og grupper preget av et mangfold, på 5. - 7. trinn og på ungdomstrinnet
 • utvikle et helhetlig, forskningsbasert og teoriforankret blikk for hvordan identitet og selvoppfatning formes gjennom et komplekst samspill mellom individ og omgivelser, med særlig vekt på aldersgruppa 10 - 16 år
 • utvikle et blikk for den enkelte i fellesskapet, med vekt på profesjonsetikk

Kompetanse

Studenten kan:

 • drive klasseledelse som gir elevene i aldersgruppen 10 til 16 år rom for å ta styring over egen læringssituasjon, både som individ og i samspill med gruppen
 • aktivt bidra til å anerkjenne foreldre og foresattes kulturelle bakgrunn og kompetanse som ressurs for samarbeidet med skolen, og legge til rette for foreldreinvolvering
 • kritisk reflektere over sin egen kulturpedagogiske praksis, med bakgrunn i en forståelse for at alle har et kulturelt ståsted som utgangspunkt for sin livsverden
 • identifisere og analysere kulturpedagogiske utfordringer i skolehverdagen
 • anvende forskningsbasert kunnskap som grunnlag for sin lærerrolle, i møtet med skolens mangfold

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter; diskusjoner, framlegg, rollespill og andre dramafaglige arbeidsmåter, FOU-prosjekter, ekskursjoner og tverrfaglig arbeid, organisert som seminarer, forelesninger og prosjektarbeid.

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom aktiv bruk av digitale verktøy og innhold som integreres gjennom undervisningen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instiuttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 29.11.2023 09:00 (Utlevering)
29.11.2023 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Multimodal tekst Godkjent – ikke godkjent
Blogginnlegg Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen:
 • En multimodal tekst som tar for seg en kulturpedagogisk utfordring, og som presenteres for medstudenter og faglærere.
 • Et faglig blogginnlegg med tema innen kulturpedagogikk, identitet og danning. Teksten skal ha et omfang på rundt 1500 ord og arbeides med gjennom hele semesteret. Teksten skal publiseres offentlig.
 • 70 % deltakelse i undervisningen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3002
 • Tidligere år og semester for dette emnet