høst 2024
LER-2650 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Omfang

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

To uker praksis i høstsemesteret og fire uker praksis i vårsemesteret.


Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-1652 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinneller LER-1662 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn

Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10. I dette emnet er det fokus på:

 • Utvikling av egen læreridentitet, etisk bevissthet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

 • skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • samhandle med elever, foresatte, kollegaer og andre interne og eksterne aktører
 • identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
 • har utviklet egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I praksisperioden skal studenten utforske praksisskolen som utgangspunkt for FoU- oppgaven i samarbeid med praksislærer og faglærere fra universitetet. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse praksis Godkjent – ikke godkjent
Praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Foreldremøte Godkjent – ikke godkjent
Utviklingsmål Godkjent – ikke godkjent
Gruppeavtale Godkjent – ikke godkjent
Egenvurdering Godkjent – ikke godkjent
Evaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Deltakelse på foreldremøte (i eller utenfor praksisperioden)
 • Videreutvikle digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapport fra andre studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-2650
 • Tidligere år og semester for dette emnet