høst 2022
LER-2060 FoU-tema 5-10 - Akademiske oversiktsferdigheter/review - 5 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 5.-10 trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap om review-vurderinger i betydning av å skaffe seg oversikt over et faglig spørsmål/fagfelt på bakgrunn av utvalgte forskningsartikler. Review-arbeidet knyttes til fag 2. Studentene skal gjøre en sammenfattende analyse av et tema basert på litteratursøk og kildevurdering.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • kildevurdering av fagområdets forskningslitteratur
 • hvordan review-artikler er bygd opp
 • relevante kunnskapskilder og søkesystemer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • foreta søk etter relevante, kvalitetssikrede vitenskapelige artikler i aktuelle databaser
 • vurdere kilder kritisk og gjøre en sammenfattende kvalitativ analyse av et lite utvalg faglige tekster

Kompetanse

 • kan skaffe seg oversikt over kunnskapsfronten innenfor et avgrenset faglig spørsmål/fagfelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er deltakelse i seminarundervisning, søk i relevante databaser og arbeid i gruppe med vurdering av aktuelle fagartikler. Emnet forutsetter også selvstudium. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i undervisningsfag 2.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Innlevering: 16.12.2022 kl. 13:00 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse undervisning Godkjent – ikke godkjent
Gruppearbeid med artikler Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • deltakelse i gruppearbeid som fører fram til et begrunnet utvalg på 3-5 artikler som beskriver kunnskapsfronten innenfor et aktuelt skolefaglig spørsmål/fagfelt (fag 2).

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-2060
 • Tidligere år og semester for dette emnet