vår 2024
LER-2051 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis - 15 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-2061 FoU-oppgave fellesemne - Utforsking av egen praksis 15 stp

Innhold

FoU-oppgaven er et selvstendig prosjekt som skal gi studentene erfaring med å systematisk utforske egen lærerpraksis som del av et praksisfellesskap. Tema for FoU-oppgaven skal knyttes til fag 1 og til PEL (pedagogikk og elevkunnskap). I tilknytning til oppgaven blir det gitt innføring i metodologi, og aktuelle kvalitative og kvantitative metoder, inkludert analyse av datamateriale. Gjennom kritisk utforsking og oppdatering av eget kunnskapsgrunnlag skal studenten opparbeide utviklings- og endringskompetanse som kan bidra i en lærende skole.

FoU-oppgaven skal normalt skrives i gruppe på inntil tre personer. Det kan søkes om å få skrive individuell oppgave.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om det valgte temaet for FoU-oppgaven
 • kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder som er aktuelle for å utforske egen lærerpraksis
 • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tema innen utdanningsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • i samarbeid med praksislærer, praksisgruppa og faglærer planlegge, gjennomføre og vurdere et mindre utviklingsprosjekt i egen praksis
 • dokumentere og analysere eget utviklingsprosjekt (for eksempel gjennom undervisningsplanlegging, feltnotater, observasjon, respons fra medstudenter, spørreskjema, analyse av elevarbeid) i tråd med forskningsetiske retningslinjer
 • formidle erfaringer og resultater fra FoU-oppgaven muntlig og skriftlig

Kompetanse

Studenten kan:

 • samhandle med praksislærer, medstudenter og faglærer for å utvikle egen praksis
 • kritisk vurdere egen praksis ved hjelp av forskningslitteratur, vitenskapelige metoder, og vitenskapsteoretiske og profesjonsetiske perspektiv
 • reflektere over endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for profesjonsutøvelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon og dokumentasjon av egen praksis, FoU-seminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om det valgte fagdidaktiske temaet i FoU-oppgaven. Studentene skal ha en muntlig presentasjon av prosjektet med støtte i poster.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 10.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
FoU-seminar Godkjent – ikke godkjent
Skriveverksted Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • deltakelse i FoU-seminar
 • deltakelse i skriveverksteder der kollegarespons inngår
 • muntlig presentasjon av tema og begrunnelse av problemstilling for studentkollegaer og praksislærer
 • utvikle en presentasjon av oppgaven

Mer info om vurderingsform oppgave

En FoU-oppgave om en valgt fagdidaktisk problemstilling.

For studenter som har engelsk som Fag 1 skal oppgaven skrives på engelsk.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-2051
 • Tidligere år og semester for dette emnet