høst 2024
LER-2050 FoU-tema 5-10 - Akademiske oversiktsferdigheter/review - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-2060 FoU-tema 5-10 – Akademiske oversiktsferdigheter/review 5 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap om review-vurderinger i betydning av å skaffe seg oversikt over et faglig spørsmål/fagfelt på bakgrunn av utvalgt forskningslitteratur. Arbeidet knyttes til fag 2. Studentene skal gjøre en sammenfattende analyse av et tema basert på litteratursøk og kildevurdering.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • kildevurdering av fagområdets forskningslitteratur
 • hvordan review-artikler er bygd opp
 • relevante kunnskapskilder og søkesystemer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • foreta søk etter relevante, kvalitetssikrede vitenskapelige artikler i aktuelle databaser
 • vurdere kilder kritisk og gjøre en sammenfattende kvalitativ analyse av et utvalg forskningstekster

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne skaffe seg oversikt over nyere forskning innenfor et avgrenset faglig spørsmål/fagfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er deltakelse i seminarundervisning, søk i relevante databaser og arbeid i gruppe med vurdering av aktuelle fagartikler. Emnet forutsetter også selvstudium.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i undervisningsfag 2.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 11.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • deltakelse i gruppearbeid som fører fram til et begrunnet utvalg på 3-5 forskningstekster som beskriver kunnskapsfronten innenfor et aktuelt skolefaglig spørsmål/fagfelt (fag 2).

Mer info om vurderingsform oppgave

En gruppebasert oversiktsartikkel om et utvalg nyere forskning på et skolefaglig spørsmål innnenfor fag 2. I artikkelen skal det gjøres rede for litteratursøk, kildevurdering og -utvalg, samt skrives fram et resultat som viser sammenhengen mellom de ulike artiklene og synliggjør de store linjene innenfor problemområdet.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-2050
 • Tidligere år og semester for dette emnet