høst 2024
LER-1662 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Omfang

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

Tre uker praksis i høstsemesteret og tre uker praksis i vårsemesteret.


Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-1661 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinneller LER-1651 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1652 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn 10 stp

Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10. I dette emnet er det fokus på:

 • Utvikling av egen læreridentitet, etisk bevissthet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Samarbeid med andre instanser

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

 • læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
 • gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
 • gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
 • identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering

Kompetanse

Kanditaten har

 • innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid, faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt elevens læring og utvikling. Praksis organiseres som et læringsfellesskap slik at studentene vekselsvis fokuserer på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev under veiledning.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse praksis Godkjent – ikke godkjent
Elevsamtale Godkjent – ikke godkjent
Utviklingssamtale Godkjent – ikke godkjent
Praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Utviklingsmål Godkjent – ikke godkjent
Gruppeavtale Godkjent – ikke godkjent
Egenvurdering Godkjent – ikke godkjent
Evaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Gjennomføre en elevsamtale
 • Observere en utviklingssamtale (i eller utenfor praksisperioden)
 • Videreutvikle digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapport fra første studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1662
 • Tidligere år og semester for dette emnet