høst 2024
LER-1621 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Omfang

Praksis gjennomføres i grupper på inntil fire studenter.

En uke praksis i høstsemesteret og tre uker praksis i vårsemesteret.


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. I dette emnet er det fokus på:

 • utvikling av egen læreridentitet, etisk bevissthet og relasjonskompetanse
 • klasseledelse og lærerrollen
 • planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • lærerens oppgaver og roller i skolen
 • kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • gjeldende lov- og planverk for grunnskolen

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • lede læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge og gjennomføre undervisning for alle elever

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisperiodens hovedfokus er lærerrollen og elevers læring. Studentene skal tilegne seg kunnskap om lærerrollen gjennom observasjon og utvikle kompetanse i å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må også regne med at de skal gjennomføre undervisning i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse praksisopplæring Godkjent – ikke godkjent
Observasjonsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse praksis Godkjent – ikke godkjent
Undervisningsøkt Godkjent – ikke godkjent
Praksismappe Godkjent – ikke godkjent
Forventingsnotat Godkjent – ikke godkjent
Gruppeavtale Godkjent – ikke godkjent
Egenvurdering Godkjent – ikke godkjent
Evaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • Delta på observasjonsoppgaver i ITP-uke
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Opprette digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling
 • Forventningsnotat ca.400 ord
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering av praksis

Kontinuasjonseksamen

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1621
 • Tidligere år og semester for dette emnet