vår 2024
LER-1323 Naturfag: fellesemne - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 1.-7. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1303 Naturfag: fellesemne 15 stp
LER-1304 Naturfag: fellesemne 15 stp
LER-1310 Naturfag: fellesemne 15 stp

Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, biologi og geologi. Emnet vekter opplæring i naturfag hvor det å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener og dokumentering av biologisk mangfold, står sentralt. Å utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium tillegges stor vekt. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innen utvalgte områder. Naturfagdidaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om uteskoledidaktikk og utdanning for bærekraftig utvikling.
 • kjennskap til læreplanene og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, muntlige og digitale ferdigheter og elevaktive arbeidsformer.
 • grunnleggende kunnskap om noen vanlige mineraler og bergarter, samt ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • kunnskap om et utvalg av naturtyper, planter og dyr og deres livssykluser.
 • kjennskap til tradisjonell bruk av naturressurser, med vekt på nordområdet og samisk kultur.
 • grunnleggende kunnskap om celler, organer og menneskekroppens oppbygning.
 • kunnskap om fysiske og psykiske forandringer i puberteten, seksualitet og grensesetting.
 • kunnskap om naturvitenskapelige metoder og utforskende undervisning.
 • kunnskap om kroppens indre og ytre forsvar mot sykdommer, vaksiner og forebygging av sykdom.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium, herunder planlegge og organisere læringsaktiviteter.
 • gjennomføre målinger, gjøre enkle beregninger og presentere resultater.
 • integrere de grunnleggende ferdighetene i naturfagundervisningen, spesielt muntlige og digitale.

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over naturfagundervisning etter gjeldende læreplan.
 • ha innsikt i fagdidaktisk tenkning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning og argumentasjon.
 • ha et grunnlag for å reflektere over utdanning for bærekraftig utvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, studentfremlegg, seminarer, felt- og laboratoriearbeid. Studentene vil arbeide med teori, eksperimenter på laboratoriet og observasjoner i felt.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 21.05.2024–22.05.2024 45 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Feltkurs Godkjent – ikke godkjent
Undervisningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
Didaktisk refleksjon Godkjent – ikke godkjent
Arbeid Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Feltkurs med rapport
 • Utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg
 • En tekst med didaktisk refleksjon over undervisning
 • To godkjente arbeid i forbindelse med forsøk og praktisk aktivitet
 • 70 % deltakelse på undervisning

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell eksamen på 45 minutter der kandidaten prøves i hele pensum.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonseksamen til studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. Kontinuasjoneksamen kan bli arrangert ved annet campus.
 • Om emnet
 • Studiested: Finnsnes |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1323
 • Tidligere år og semester for dette emnet