vår 2023
LER-1211 Matematikk 1-7 - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet inneholder følgende emner: Geometri, måling, tall, algebra, sannsynlighetsregning og statistikk. Begynneropplæringen innenfor hvert tema er spesielt vektlagt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har matematisk kunnskap om:

 • måling og måleenheter
 • måling som verktøy og måleusikkerhet
 • geometri, mønster og transformasjoner
 • algebra og tall
 • sannsynlighet og statistikk
 • begynneropplæring og grunnleggende ferdigheter

Studenten har kunnskap om elevenes matematiske tenking og:

 • hvordan elever utvikler ferdigheter, kunnskaper og forståelse i tema i emnet
 • misoppfatninger og vansker knyttet til tema i emnet

Studenten har kunnskap om undervisning i matematikk og:

 • kjenner til hvordan man kan undervise for at elevene skal oppnå ulike typer kunnskap som fakta, ferdigheter, begrepsstrukturer, strategier og holdninger
 • ulike representasjoner og betydningen disse kan ha for elevers læring
 • kjenner til prinsippene i elevaktiv undervisning og hvordan elever kan lære matematikk av hverandre
 • om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
 • overgangen mellom barnehage og 1. trinn

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utføre regneoperasjoner knyttet til tema i emnet
 • lede undervisning med fokus på ulike typer kunnskap og elevaktivitet
 • anvende sin matematiske kunnskap og kunnskap om undervisning i matematikk knyttet til tema i emnet
 • anvende materiell til å konkretisere matematiske begreper og ideer
 • anvende IKT i undervisningen på en hensiktsmessig måte
 • vurdere elevers matematiske kompetanse
 • kan analysere og vurdere elevers argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:

 • planlegge undervisning med fokus på progresjon og tilpasset opplæring
 • vurdere elevsvar og evaluere egen undervisning

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i den grunnleggende matematikken, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i matematisk kunnskap. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

For å studere hvordan elever tenker vil det brukes video der elever løser oppgaver, aktiviteter og diskusjoner. For å studere hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning vil man prøve ut materiell, analysere video av undervisning og diskutere hva som skiller god og dårlig undervisning.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis: For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Information to incoming exchange students

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Skriftlig skoleeksamen 01.06.2023 09:00 1/2 4 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen - nasjonal 23.05.2023 09:00 1/2 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig besvarelse Godkjent – ikke godkjent
Test i regneferdigheter Godkjent – ikke godkjent
Multimodal læringsaktivitet Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • skriftlig besvarelse (maks 3000 ord) om begynneropplæringen i et av emnets matematiske tema som viser kunnskap om elevenes matematiske tenkning og kunnskap om undervisning i matematikk
 • test i regneferdigheter
 • produsere og/eller vurdere en multimodal læringsaktivitet
 • muntlig presentasjon innenfor et matematisk tema i emnet med respons fra medstudenter

Kontinuasjonseksamen

Det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar som ikkje har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1211
 • Tidligere år og semester for dette emnet