vår 2022
LER-1210 Matematikk fellesemne - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og er et fagvalg igrunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.ForkunnskapskravJf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn.

Innhold

Emnet inneholder følgende emner: Tall og tallsystem, brøk, proporsjonalitet, desimaltall og prosent,matematisk kompetanse og kommunikasjon, matematikkvansker, kartlegging, problemløsning,modellering/matematisering og matematikk i etnomatematisk kontekst med vekt på samisk kultur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har matematisk kunnskap om:

 • tall, regning og tallsystemer
 • brøk, desimaltall og prosent
 • Studenten har kunnskap om elevers matematiske tenking og:forståelse for posisjonssystemet for hele tall, brøk, proporsjonalitet, prosent og desimaltall
 • hvordan elever utvikler telle- og regnestrategier
 • vanlige feil og misoppfatninger og hvordan disse kan forebygges, avdekkes og følges opp
 • matematikkvansker knyttet til tema i emnet
 • kulturelle variasjoner, med særlig vekt på samisk
 • Studenten har kunnskap om undervisning i matematikk ogmatematiske kompetanser
 • problemløsning og modellering/matematisering
 • matematisk kommunikasjon
 • oppbygging og strukturer i addisjons-, subtraksjons-, multiplikasjons- og divisjonstabellen
 • hvordan undervise i telle- og regnestrategier
 • fleksible og standardiserte algoritmer for de fire regneartene
 • kartlegging og vurdering av elevenes matematiske kompetanser
 • overgang mellom 1.-7 trinn og 8.-10. trinn
 • elever med ulik kulturell bakgrunn

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende prioriteringsregler, den assosiative, kommutative og distributive loven i grunnleggendetallregning
 • lede undervisning med fokus på brøk, desimaltall, prosent og proporsjonalitet og sammenhengen mellomdisse
 • vise hvordan brøk kan illustreres og konkretiseres
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk medutforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis
 • kommunisere med elever, lytte til og vurdere elevers innspill
 • vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typermatematikkvansker
 • bruke samisk kultur som kontekst i matematikkundervisningen

 

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:

 • anvende figurtall, primtall, faktorisering og delbarhet i undervisningen
 • analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv påkunnskap og læring
 • tilrettelegge for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov, gjennom valg og bruk avkartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter
 • gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevers matematiske tenkning
 • planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever med fokus på variasjon og elevaktivitet


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i den grunnleggende matematikken, nøkkelkunnskaper ogsentrale elementer i matematisk kunnskap. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- oglæringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og seminarer.For å studere hvordan elever tenker vil det brukes video der elever løser oppgaver, aktiviteter ogdiskusjoner. For å studere hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning vil man prøve utmateriell, analysere video av undervisning og diskutere hva som skiller god og dårlig undervisning. Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.Kvalitetssikring av emnetAlle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. PraksisFor nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • skriftlig besvarelse (maks 3000 ord) om matematiske kompetanser og/eller vurdering av eleversmatematiske kompetanser eller regnestrategier
 • test i regneferdigheter særlig knyttet til brøk, proporsjonalitet, desimaltall og prosent
 • refleksjonsnotat om problemløsning, f. eks lage en plan for undervisning (maks 2500 ord)

 

¿Eksamen består av:

Muntlig eksamen på inntil 45 minutter. Hjelpemiddel: ubegrenset antall egne notater

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Vedgyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1210
 • Tidligere år og semester for dette emnet