vår 2022
LER-1110 Norsk fellesemne - 15 stp

Emnetype

Emnet er eit obligatorisk emne i grunnskolelærarutdanning for 1.-7. trinn og eit fagval igrunnskolelærarutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikkje takast som enkeltemne.

ForkunnskapskravJf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærarutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn


Innhold

I dette emnet skal studentane utvikle kunnskapen sin om tekst og om ulike tilnærmingar til arbeid medtekst. Dei skal sjølv lese, skrive og framføre tekstar, og det blir lagt vekt på å utvikle den munnlegekompetansen.Studentane vil få kunnskap om norsk grammatikk som system og som reiskap for å analysere og vurdereelevtekstar og for å gi respons på tekster av medstudentar. Av litteratur vil det bli lagt vekt påbarnelitteratur og folkediktning som eventyr og sagn, også samiske.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentane følgande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten har:

 • kunnskap om språket som system med vekt på morfologi, syntaks og tekstgrammatikk
 • kunnskap om språket i bruk og språkleg variasjon og norm
 • kunnskap om kva som kjenneteiknar munnlege, skriftlege og multimodale tekstar i ulike sjangrar og medium
 • kunnskap om ulike tilnærmingar til lesing, skriving, munnleg kommunikasjon og til arbeidet med litteratur og lesestrategiar
 • kunnskap om eit utval skjønnlitterære tekstar, med vekt på litteratur for barn

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i analyse og vurdering av munnlege, skriftlege og multimodale elevtekstar og kan gi læringsfremmande respons
 • kan bruke kunnskap om kva som kjenneteiknar ulike tekstar og sjangrar i arbeid med munnlege, skriftlege og multimodale tekstar
 • meistrar skriftleg bokmål og nynorsk

Kompetanse

Studenten:

 • kan vurdere og reflektere over eigen fagleg aktivitet og sjå den i samanheng med elevanes arbeid i faget
 • kan legge til rette for at elevane blir trygge språkbrukarar som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan identifisere norsklærerens rolle og oppgåver knytt til lesing, skriving og munnlegheit som grunnleggande ferdigheiter


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Studentane vil møte eit variert utval av studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det blir lagt vekt påat studentane får utvikla sine grunnleggande språklege ferdigheiter, særleg sine munnlege ferdighetergjennom arbeidsformer som forteljarverkstad, høgtlesingsverkstad og ulike munnlege framføringar.Studentane skal dele sine tolkingar og oppleving av litteratur gjennom samtale og andre kreativetilnærmingar.Antal undervisningstimar utgjør om lag 75 timar, inkludert seminarundervisning

Praksis

For nærmare informasjon om praksis, sjå eigen praksisplan


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomførte og godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen:

• 70 % deltaking på undervisning

• en skjønnlitterær tekst (maks 2000 ord) skrive i et prosessorientert løp med egenvurdering og respons til medstudent

• en grammatikktest

• muntlig framføring i gruppe med respons til andre grupper

• to notat

Notat kan utformes for eksempel som refleksjonstekst knytt til teori og praksiserfaringer (inntil 1200 ord), som multimodal, digitale tekst, som muntlig framføring eller som nettdiskusjon.

For studenter på 1-7: Alle arbeidskrav skal skrives på nynorsk

For studenter på 5-10: Begge målformer skal være representert i omtrent like stort omfang.

 

Eksamen tar utgangspunkt i et tekstmateriale:

For studenter på 1-7: Heimeeksamen (2 dager). Målform: nynorsk.

For studenter på 5-10: Heimeeksamen (2 dager). Målform: bokmål.

 

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F blir rekna som stryk.

Ved karakter F/ikkje bestått blir det tilbydt kontinuasjonseksamen i byrjinga av påfølgande semester. Ved gyldig forfall blir det tilbydt utsatt eksamen i byrjinga av påfølgande semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet