vår 2023
LER-1062 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter - 5 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:
Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 13-16-åringene og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å få innhold i begrepet tilpasset opplæring og innsikt i hva som kreves av systematisk observasjon og dokumentasjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • 13 - 16-åringers kompetanseutvikling og livsverden
 • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for videre opplæring i grunnleggende ferdigheter og læring i skolefagene
 • relevante profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og analysere elevers kompetanse og læring
 • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori

Kompetanse

 • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilrettelagt opplæring i grunnleggende ferdigheter med støtte i et relevant fagspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, dialogseminar og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om ungdoms utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Innlevering: 22.02.2023 kl. 14:00 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Elevportrett Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i skriveverksted Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1062
 • Tidligere år og semester for dette emnet