vår 2023
LER-1061 FoU-tema 1-7: Begynneropplæring - 5 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 6 - 8 åringene og begynneropplæring. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å drøfte elevens kompetanse innenfor ulike fag og utviklingsområder. Emnet skal gi innsikt i betydningen av systematisk observasjon og dokumentasjon som grunnlag for tilpasset opplæring.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • 6 - 8-åringers kompetanse og utvikling (kognitivt, sosialt, motorisk, språklig)
 • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving, matematikk innenfor et valgt skolefag (fag 3)
 • relevante profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og analysere elevers kompetanse og læring
 • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori

Kompetanse

 • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilpasset begynneropplæring med støtte i et relevant fagspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, praksismøter og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om elevers utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Innlevering: 22.02.2023 kl. 14:00 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse undervisning Godkjent – ikke godkjent
Elevportrett Godkjent – ikke godkjent
Skriveverksted Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • et elevportrett av en valgt fokuselevs faglige og sosiale kompetanse
 • deltakelse i skriveverksteder

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1061
 • Tidligere år og semester for dette emnet