vår 2023
LER-1060 FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider - 5 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene kompetanse om læreren som kunnskapsarbeider i praksis. Studentene skal både beskrive og vurdere læringsledelse og skolefaglig ekspertise. I tillegg skal emnet gi øvelse i å lese og skrive akademiske tekster om læreryrket. De skal kunne gjengi hovedinnholdet i tekstene, og gi en vurdering av argumentasjonen. Arbeidet i praksisgruppen blir en læringsarena for å øve seg i faglig argumentasjon og deltakelse i et fagfellesskap.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • fokusert observasjon og om kvalitativt forskningsintervju på et begynnernivå.
 • relevante forsknings- og profesjonsetiske retningslinjer.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og formulere seg om læreres kompetanse med tydelig skille mellom beskrivelse og vurdering
 • utforme åpne spørsmål som kan bidra til dialog
 • argumentere, muntlig og skriftlig, med utgangspunkt i akademiske tekster

Kompetanse

 • være deltaker i en kunnskapsbasert samtale om lærerprofesjonalitet
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere et lite FoU-prosjekt som ledd i undersøkende læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er arbeid i gruppe med fagtekster, deltakelse i seminarundervisning, observasjon av praksislærer innenfor egne studiefag og profesjonsintervju, samt skriveseminar med vekt på akademisk skriving på et grunnleggende nivå. Emnet forutsetter også selvstudium av fagtekster om læreryrket med vekt på læringsledelse og skolefaglig ekspertise, samt metodelitteratur. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer (30 timer), inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Undervisning Godkjent – ikke godkjent
Samtaleguide Godkjent – ikke godkjent
Fagtekst Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • en samtaleguide på basis av observasjon av praksislærer og tekster om læreryrket
 • en fagtekst skrevet i gruppe på ca. 5 sider/ 2000 ord formulert som et portrett av læreren som kunnskapsarbeider. Portrettet skal være utarbeidet på grunnlag av observasjoner i praksisskolen, intervju og studium av faglitteratur.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig gruppeeksamen der praksisgruppa presenterer et portrett av læreren som kunnskapsarbeider. Gruppa kan selv velge framstillingsform, men presentasjonen skal være dialogisk og synliggjøre ulike typer kunnskapskilder.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1060
 • Tidligere år og semester for dette emnet