vår 2024
LER-1052 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter - 5 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1062 FoU-tema 5-10 - Grunnleggende ferdigheter 5 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å få innhold i begrepet tilpasset opplæring og innsikt i hva som kreves av systematisk observasjon og dokumentasjon. Undervisningen inneholder tema knyttet til PEL (pedagogikk og elevkunnskap) og studentenes fag 2. Dersom en student har hatt emnet LER-1050 knyttet til sitt fag 2 skal dette emnet (LER-1052) knyttes til studentens fag 1.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • elevenes kompetanseutvikling og livsverden
 • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for videre opplæring i grunnleggende ferdigheter og læring i skolefagene
 • relevante profesjonsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og analysere elevers kompetanse og læring
 • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori

Kompetanse

 • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilrettelagt opplæring i grunnleggende ferdigheter med støtte i et relevant fagspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om ungdoms utvikling og om observasjon.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.03.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Elevportrett Godkjent – ikke godkjent
Skriveverksted Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • et elevportrett av en valgt fokuselevs sosiale kompetanse
 • deltakelse i skriveverksteder

Mer info om vurderingsform oppgave

En individuell fagtekst om en valgt fokuselev bestående av følgende tre deler: et bredt elevportrett, en fordypningsdel om en grunnleggende ferdighet og begrepsutvikling innenfor et valgt skolefag (fag 2), samt en avsluttende del med forslag til videre tilrettelagt undervisning.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1052
 • Tidligere år og semester for dette emnet