høst 2023
LER-1013 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for andre år i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som  enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1003 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring 10 stp

Innhold

Emnet har en klar verdiforankring med vekt på en inkluderende, likeverdig skole. Emnet skal gi en pedagogisk basiskompetanse knyttet til barns utvikling og læring, individuelt og i samspill med andre. Sosial- og spesialpedagogiske utfordringer gjennomgås med vekt på tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom forebygging og håndtering av lærevansker, atferdsproblematikk og mobbing. Læreren som leder av et inkluderende læringsfellesskap preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold står sentralt i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om tilpasset opplæring i lys av barn og unges motivasjon, mestring og læring med vekt på 5.-10. trinn
 • kunnskap om variasjon og progresjon i vurderingsformer fra 5.-10. trinn og på ungdomstrinnet
 • kunnskap om skolens samarbeidspartnere og laget rundt barn og unge, og hvordan disse bidrar til å sikre barn en god oppvekst
 • kunnskap om samarbeidet mellom hjem og skole
 • kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn og unge på 5.-10. trinn  
 • kunnskap om barn og unge i sorg og krise, og om fysiske og psykiske overgrep mot barn og unge, og om skolens arbeid for å ivareta helse, trivsel og livsmestring
 • kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • kunnskap om tilpasset undervisning i en lokal forankret skole preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold, med vekt på elever i 5.-10. trinn. 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende avanserte fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg
 • forstå betydningen av tidlig innsats og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • anvende forskningsbasert kunnskap
 • utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene, med vekt på at elevene på 5.-10. trinn gradvis skal få større medvirkning og rom for aktiv deltakelse i opplæringen 
 • samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • beherske relevante digitale ferdigheter i undervisningen og i eget arbeid
 • ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre
 • reflektere over egen og andres læringsprosesser

Kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats, med vekt på 5.-10. trinn
 • har utvidet kunnskap om og forståelse av didaktiske konsekvenser og utfordringer i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling, med vekt på aldersgruppa 10 til 16 år

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen består av varierte læringsaktiviteter; diskusjoner, framlegg, rollespill og andre dramafaglige arbeidsmåter. Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom aktiv bruk av digitale verktøy integrert i undervisningen.

I tillegg er deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1062) og omfatter kunnskap om barn og unges læring, motivasjon og læringsstrategier, kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling, grunnleggende ferdigheter samt profesjons- og forskningsetiske spørsmål

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 05.01.2024 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Teknologistøttende undervisning Godkjent – ikke godkjent
Individuell tekst Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 
 • Teknologistøttende undervisning for å utvikle digital kompetanse, der studentene produserer en film på 5-10 min. i grupper, med fokus på hvordan digitale verktøy kan brukes i tilpasset undervisning
 • Gjøre rede for og drøfte skolens henvisning til PPT og den videre saksgangen som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning og utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP) i en individuell tekst på 2000- 3000 ord
 • 70 % deltakelse i undervisningen

Mer info om vurderingsform oppgave

En individuell semesteroppgave med utgangspunkt i et eller flere av læringsmålene i emneplanen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LER-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet