vår 2023
LER-1013 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for andre år i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1003 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring 10 stp

Innhold

Emnet har en klar verdiforankring med vekt på en inkluderende, likeverdig skole. Emnet skal gi en pedagogisk basiskompetanse knyttet til barns utvikling og læring, individuelt og i samspill med andre. Sosial- og spesialpedagogiske utfordringer gjennomgås med vekt på tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom forebygging og håndtering av lærevansker, atferdsproblematikk og mobbing. Læreren som leder av et inkluderende læringsfellesskap preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold står sentralt i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

(målsettinger tilknyttet den integrerte RLE-modulen er satt i kursiv)

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om barn og unges motivasjon, mestring og læringsstrategier, med vekt på 5. -7. trinn og ungdomstrinnet
 • kunnskap om variasjon og progresjon i vurderingsformer fra 5.-7. trinn og på ungdomstrinnet
 • kunnskap om skolens samarbeidspartnere inkludert foresatte og hvordan disse bidrar til å sikre barn og unge en god oppvekst
 • kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn og unge på 5.-10. trinn
 • kunnskap om barn og unge i sorg og krise, og om fysiske og psykiske overgrep mot barn og unge, og om skolens arbeid for å ivareta helse, trivsel og livsmestring
 • kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • kunnskap om tilpasset undervisning i en skole preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende avanserte fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg
 • forstå betydningen av tidlig innsats og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • anvende forskningsbasert kunnskap
 • utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene, med vekt på at elevene på 5.-10. trinn gradvis skal få større medvirkning og rom for aktiv deltakelse i opplæringen
 • samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • beherske relevante digitale ferdigheter i undervisningen og i eget arbeid
 • ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre

Kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats, med vekt på 5.-10. trinn
 • har utvidet kunnskap om og forståelse av didaktiske konsekvenser og utfordringer i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling, med vekt på aldersgruppa 10 til 16 år

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter; diskusjoner, framlegg, rollespill og andre dramafaglige arbeidsmåter. Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom aktiv bruk av digitale verktøy integrert i undervisningen.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

I tillegg er deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1062) og omfatter kunnskap om barn og unges læring, motivasjon og læringsstrategier, kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling, grunnleggende ferdigheter samt profesjons- og forskningsetiske spørsmål

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Mer info om arbeidskrav

 • Filmseminar/temaarbeid for å utvikle digital kompetanse, der studentene produserer en film på 5-10 min. i grupper, med fokus på hvordan digitale verktøy kan brukes i tilpasset undervisning
 • Gjøre rede for og drøfte skolens henvisning til PPT og den videre saksgangen som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning og utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP) i en individuell tekst på 2000- 3000 ord
 • 70 % deltakelse i undervisningen

Mer info om vurderingsform oppgave

En individuell semesteroppgave (ca. 4000 ord) med utgangspunkt i et eller flere av læringsmålene i emneplanen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LER-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet