høst 2023
LER-1011 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for andre år i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring 10 stp
LER-1021 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7 - Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring 10 stp

Innhold

Emnet har en klar verdiforankring med vekt på en inkluderende, likeverdig skole. Emnet skal gi en pedagogisk basiskompetanse knyttet til barns utvikling og læring, individuelt og i samspill med andre. Sosial- og spesialpedagogiske utfordringer gjennomgås med vekt på tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom forebygging og håndtering av lærevansker, atferdsproblematikk og mobbing. Begynneropplæring og læreren som leder av et læringsfellesskap preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold står sentralt i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har: 

 • kunnskap om tilpasset opplæring i lys av barns motivasjon, mestring og læring med vekt på 1.-7. trinn 
 • kunnskap om variasjon og progresjon i arbeids- og vurderingsformer fra 1.-7. trinn, med spesiell vekt på begynneropplæring 
 • kunnskap om lek, praktiske og estetiske arbeidsmåter 
 • kunnskap om skolens samarbeidspartnere og laget rundt barnet
 • kunnskap om samarbeidet mellom hjem og skole
 • kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn på 1.-7. trinn  
 • kunnskap om samarbeidet mellom hjem og skole.
 • kunnskap om barn i sorg og krise, og om fysiske og psykiske overgrep mot barn, og om skolens arbeid for å ivareta helse, trivsel og livsmestring 
 • kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring 
 • kunnskap om tilpasset undervisning i en lokal forankret skole preget av sosialt, kulturelt og religiøst mangfold, med vekt på elever i 1.-7. trinn

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • anvende avanserte fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg  
 • forstå betydningen av tidlig innsats og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning  
 • anvende forskningsbasert kunnskap  
 • utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene, med vekt på lærelyst og motivasjon 
 • samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring  
 • beherske relevante digitale ferdigheter i undervisningen og i eget arbeid 
 • ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre  
 • reflektere over egne og andres læringsprosesser

Kompetanse 

Studenten: 

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med fokus på begynneropplæring, tilpasset undervisning og tidlig innsats 
 • har utvidet kunnskap om og forståelse av didaktiske konsekvenser og utfordringer i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold 
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag, være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling, i begynneropplæringen og videre opp gjennom barnetrinnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen består av varierte læringsaktiviteter som forelesninger, seminararbeid, diskusjoner, fremlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid. Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom kritisk og reflektert bruk av digitale verktøy.

Det forventes at studentene deltar aktivt i varierte læringsaktiviteter som forelesninger, seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid.

Deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1051), deriblant kunnskap om barns kompetanse og utvikling i alderen 6 - 8 år, observasjon av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og relevante profesjonsetiske retningslinjer.   

Kvalitetssikring

Emnet evlaueres i henhold til instituttets retningslinjer

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 05.01.2024 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Teknologistøttende undervisning Godkjent – ikke godkjent
Tekst Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 
 • Teknologistøttende underivsning for å utvikle digital kompetanse med fokus på hvordan digitale verktøy kan bruke i tilpasset undervisning
 • Gjøre rede for og drøfte skolens saksgang som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning og utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP) i en individuell tekst på 2000-3000 ord 
 • 70 % deltakelse i undervisningen 

Mer info om vurderingsform oppgave

En individuell semesteroppgave med utgangspunkt i et eller flere av læringsmålene i emneplanen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LER-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet