høst 2024
LER-1002 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1012 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid 10 stp

Innhold

Emnet omhandler profesjonsrettet pedagogikk hvor oppmerksomheten er særlig rettet mot utvikling av studenters læreridentitet. Emnet gir en innføring i skolens samfunnsmandat i form av opplæringslov og læreplaner. Yrkesetiske og profesjonelle krav til læreren belyses med særlig henblikk på forholdet mellom elev og lærer. Emnet skal i tillegg gi studenten nødvendig ferdighet, kunnskap og kompetanse som en lærer må ha for å skape et trygt læringsmiljø som ivaretar det faglige og det psykososiale.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • klasseledelse og lærerrollen og hvordan lærer tilrettelegger for et godt faglig og psykososialt læringsmiljø, med vekt på både mellom- og ungdomstrinnet
 • gjeldende læreplanverk og andre styringsdokumenter
 • tilrettelegging for barn og unges læring, motivasjon og mestring, med vekt på aldersgruppa 10-16 år
 • generell didaktikk
 • dramafaglige og estetiske læringsformer
 • profesjonsetikk og yrkesetiske utfordringer med særlig fokus på ungdoms behov knyttet til utvikling av identitet, mestring og selvstendighet
 • den norske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve didaktisk tenkning, for å tilrettelegge for elevers læring, motivasjon og mestring, gjennom planlegging, gjennomføring og vurdere av undervisning.
 • alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring med utgangspunkt i opplæringslov, gjeldende læreplanverk og andre styringsdokumenter
 • anvende dramafaglige og estetiske læringsformer
 • bruke digitale verktøy i undervisning og læring
 • i opplæringen formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter
 • redegjøre for samt drøfte ulike yrkesetiske utfordringer for en lærer med særlig vekt på de utfordringene elevene møter i ungdomsalderen

Kompetanse

Studenten skal:

 • ha grunnleggende didaktisk kompetanse, med vekt på 5.-10.trinn.
 • ha grunnleggende kompetanse i å bruke opplæringslov, gjeldende læreplaner og andre styringsdokumenter som grunnlag for refleksjon og tilrettelegging for læring
 • kunne reflektere over egen rolle som student og kommende lærer i lys av profesjonsetikk
 • kunne anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg ut fra teori om læring og undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter som seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid.

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom aktiv bruk av digitale verktøy.

I tillegg er deler av emnet integrert i FOU-emnet (LER-1050), deriblant observasjon av klasseledelse og tilrettelegging for læring.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Mikroundervisning Godkjent – ikke godkjent
Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Mikroundervisning med fokus på formidling i samarbeid med drama
 • Skriftlig gruppeoppgave med utgangspunkt i temaet læring. Besvarelse skal være på 3 -4000 ord.
 • 70 % deltakelse på undervisning

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i et eller flere av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: LER-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet