vår 2024
KVI-2050 Bacheloroppgave i kunsthistorie med praksis - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studentene må ha bestått de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet i kunsthistorie.

Innhold

Emnet skal forberede deg på yrkeslivet som kunstviter/kunsthistoriker, og gir også kvalifikasjoner for videre studier på masternivå. Du skal i én eller flere korte perioder gjennom semesteret ha praksisopphold ved et relevant arbeidssted i Tromsø innen museum, kultur, kulturminnevern, byplan, arkiv, media, utdanning, eller lignende.

I begynnelsen av semesteret vil du gjennom forelesninger, seminar og veiledning få hjelp til å utarbeide en prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven som du skal skrive og levere i slutten av semesteret. Prosjektbeskrivelsen skal presentere a) ditt undersøkelsesmateriale, b) tema og problemstilling, c) hvordan du vil gå fram for å undersøke dette (metode) og d) kilder.

Bacheloroppgaven skal basere seg på et materiale som har relevans til praksisstedet. Valg av praksissted og av oppgaveprosjekt skjer i samarbeid med emneansvarlig og en tildelt faglig veileder - og forsøker å ligge tett opp til ditt interessefelt. Under praksisoppholdet og i skriveprosessen vil du få veiledning av emneansvarlig/faglig veileder både individuelt og i gruppe. Du vil også få tildelt en kvalifisert kontaktperson ved praksisstedet.

Emnet inneholder også en teoretisk del som gir deg dypere innsikt i kunstvitenskapelig/-historisk terminologi, teori og metode. Teori og metode skal inngå i bacheloppgaven.

Pensum består av litteratur som omhandler kunstvitenskapelig/-historisk terminologi, teori og metode, og du skal også selv velge litteratur som er relevant for arbeidet med ditt eget prosjekt. Den valgfrie delen av pensum settes opp i samråd med emneansvarlig/veileder.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • forståelse av det arbeidet som utføres ved en institusjon/bedrift i nærmiljøet og dennes funksjon innenfor det bredere kunst- og kulturfeltet
 • inngående kunnskap om et selvvalgt tema relatert til en kunst-/kultur-/medieinstitusjon
 • innsikt i tekst- og skriveforståelse, informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema
 • kunnskap om kunstvitenskapelig teori og metode

Ferdigheter

Du kan:

 • samle inn materiale, avgrense det til et relevant prosjekt og å formulere problemstilling
 • anvende kunstvitenskapelig metode, begreper og teori på et avgrenset empirisk materiale
 • presentere og analysere egne funn, sette dem inn i relevante faglige sammenhenger og trekke konklusjoner

Kompetanse

Du kan:

 • gjøre et eget, mindre forskningsarbeid
 • knytte sammen empiri og teori finne frem til relevant litteratur som belyser de aktuelle hypoteser og/eller problemstillinger
 • beherske korrekt bruk av kilder, referanser og sitering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Eksamensbesvarelsen kan leveres på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger i teori og metode (ca. 6 dobbelttimer), felles veiledningsseminarer (ca. 4 dobbelttimer) og 2 individuell veiledninger (én i begynnelsen av semesteret og én under skriveprosessen).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Muntlig eksamen 06.06.2024–07.06.2024 1/1 A–E, stryk F
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Utplassering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Levere en skriftlig prosjektbeskrivelse (undersøkelsesmateriale, tema, problemstilling, og litteraturliste for selvvalgt pensum) på minimum to A4-sider innen oppgitt frist.
 • Gi en muntlig presentasjon av bachelorprosjektet i seminar.
 • Gjennomføre og få godkjent utplasseringen.

Mer info om vurderingsform oppgave

 • Bacheloroppgave på 15-20 sider à 2200 tegn, ikke medregnet litteraturliste og illustrasjoner.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen med presentasjon og forsvar av bacheloroppgaven. Varighet max. 30 min.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-2050
 • Tidligere år og semester for dette emnet