vår 2014
KVI-2016 Temastudium, kunstvitenskap - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachlorgraden i kunstvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet er en fordypning i en sentral kunstvitenskapelig tematikk, vekslende fra år til år. Emnet tilbyr kunstteoretiske, idehistoriske eller kultursyntetiske tilnærminger til en bred og flermedial empiri. Temaet våren 2014 er:

Kropp og sted: To temaer i nyere anglo-amerikansk kunst og arkitektur. Målet for dette emnet er ikke oversikt over en epoke, men å undersøke hvordan de to temaene kropp og sted aktiveres og problematiseres i arbeider av noen utvalgte kunstnere og arkitekter virksomme i tiden etter ca. 1950. Vi planlegger også, høyst uforpliktende, en ekskursjon til London for å se relevante arbeider, og kommer tilbake til dette ved undervisningsstart i januar!

 


Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1110 Epoke og stil II, KVI-1113 Feltarbeid/ekskursjon

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelser:

 

- god forståelse av billedkunst, skulptur, arkitektur, design, multimediale uttrykk og den historiske, ideologiske og kulturelle sammenhengen de inngår i

- spesialkunnskap om et sentralt kunstvitenskapelig tema

- god innsikt i historiske og/eller samtidige fagfelt og teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder

 

Ferdigheter:

- evne til å undersøke kunstverk med historisk, ideologisk og formal-estetisk perspektiv

- ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling av kunstverk

- evne til å sette kunstverk inn i en teoretisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer ekskursjon og feltarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent muntlig presentasjon over oppgitt emne. Arbeidskravet må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen: Hjemmeoppgave med varighet 10 dager og omfang på 10 sider (linjeavstand halvannen, skriftstørrelse 12).

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

 

 


Pensum

I alt 1752 sider inkl. illustrasjoner. Oppdatert 06.12.2013.

Bøker

1615 sider.

Crow, Thomas, The Rise of the Sixties: American and European Art in the Era of Dissent (1996), London: Lawrence King, 2004 eller Yale University Press, 2005 (198 sider). ISBN 978-1856694267.

Battista, Kathy, Renegotiating the Body: Feminist Art in 1970s London, London, New York: I.B.Tauris, 2012 (224 sider). ISBN 978-1848859616.

Clement, Alexander, Brutalism: Post-War British Architecture, The Crowood Press Ltd, 2011 (160 sider). ISBN 978-1847972309.

Foster, Hal, The First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011 (319 sider). ISBN: 978-0691151380.

O'Reilly, Sally, The Body in Contemporary Art, serien 'World of Art', Thames and Hudson, 2009 (224 sider). ISBN 978-0500204009.

Taylor, Brandon, Art Today, London: Larence King Publishing, 2005 (252 sider). ISBN 978-1856694230.

Waldrep, Shelton, The Dissolution of Place: Architecture, Identity, and the Body, serien Ashgate Studies in Architecture, Farnham, UK og Burlington, VT: Ashgate, 2012 (238 sider.) ISBN 978-1-409417682.

Artikler

137 sider. Artiklene er tilgjengelige elektronisk på campus fra UBT. Utenfor campus nås de via pålogging med vpn.

Bishop, Claire, "Delegated Performance: Outsourcing Authenticity", October, No. 140 (Spring 2012), s. 91-112 (22 sider). Lenke Bishop 2012


Foster, Hal, "Savage Minds (A Note on Brutalist Bricolage)", October, No. 136 (Spring 2011), s. 182-191 (10 sider). Lenke Foster 2011


Kitnick, Alex, "The Brutalism of Life and Art", October, No. 136 (Spring 2011), s. 63-86 (24 sider). Lenke Kitnick 2011


Kwon, Miwon, "One Place after Another: Notes on Site-Specificity", October, vol. 80 (Spring, 1997), s. 85-110 (26 sider). Lenke:Kwon 1997


Thompson, Margo Hobbs, "Clones for a Queer Nation: George Segal's Gay Liberation and Temporality", Art History, Vol. 35, No. 4 (September 2012), s. 796-815 (20 sider). Lenke med søkefelt Thompson 2012


Whiting, Cécile, "David Hockney: A Taste for Los Angeles", Art History, Vol. 34, No. 4 (September 2011), s. 858-874 (17 sider). Lenke med søkefelt Whiting 2011

 

Aamold, Svein, "Statuens indre liv: En tolkning av Juan Muñoz' kunst", Nordlit 2010, s. 71-88. (18 sider) Lenke: Aamold 2010

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested:
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: KVI-2016
  • Tidligere år og semester for dette emnet