høst 2023
KVI-1113 Kunsthistorisk feltarbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid. Det omfatter praktiske øvelser i møte med kunstverk på museer og i det offentlige rom. Du får trening i bruk av fagterminologi, analysemetoder, muntlig, skriftlig og visuell dokumentasjon av kunstverk i ulike kontekster. Den direkte kontakten med kunstverk er en sentral del av fagets metodikk. Kunsten på campus Breivika og i Tromsøs museer vil ble aktivt trukket inn i undervisningen. Det legges opp til feltarbeid utenfor campus.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • god kunnskap om kunsthistoriske dokumentasjonsformer
 • forståelse av praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid
 • god kjennskap til begrepsapparat og metoder knyttet til billedkunst og arkitektur

Ferdigheter

Du kan:

 • skriftlig dokumentere, analysere og argumentere på en god måte
 • ta i bruk fagterminologi og analysemetoder i skriftlige og muntlige presentasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger, seminar og øvinger.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 45 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon over oppgitt emne Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig og visuell presentasjon over oppgitt emne Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon (varighet 15 min.) over oppgitt verk.
 • Skriftlig og visuell presentasjon (omfang 9000 tegn uten mellomrom + illustrasjoner) over oppgitt verk.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • En muntlig prøve (varighet 45 minutter) knyttet til oppgitte verk. Oppgaven deles ut tre dager før eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1113
 • Tidligere år og semester for dette emnet