høst 2024
KVI-1113 Kunsthistorisk feltarbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid. Det omfatter praktiske øvelser i møte med kunstverk på museer og i det offentlige rom. Du får trening i bruk av fagterminologi, analysemetoder, muntlig, skriftlig og visuell dokumentasjon av kunstverk i ulike kontekster. Den direkte kontakten med kunstverk er en sentral del av fagets metodikk. Kunsten på campus Breivika og i Tromsøs museer vil ble aktivt trukket inn i undervisningen. Det legges opp til feltarbeid utenfor campus.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • god kunnskap om kunsthistoriske dokumentasjonsformer
 • forståelse av praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid
 • god kjennskap til begrepsapparat og metoder knyttet til billedkunst og arkitektur

Ferdigheter

Du kan:

 • skriftlig dokumentere, analysere og argumentere på en god måte
 • ta i bruk fagterminologi og analysemetoder i skriftlige og muntlige presentasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger, seminar og øvinger.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 45 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon over oppgitt emne Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig og visuell presentasjon over oppgitt emne Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon (varighet 15 min.) over oppgitt verk.
 • Skriftlig og visuell presentasjon (omfang 9000 tegn uten mellomrom + illustrasjoner) over oppgitt verk.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En muntlig eksamen knyttet til oppgitte verk. Oppgaven deles ut tre dager før eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1113
 • Tidligere år og semester for dette emnet