vår 2024
KVI-1015 Teori og metode - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode 10 stp

Innhold

Emnet gir grunnleggende innføring i fagets historiografi samt teorier og metoder. Du skal kunne arbeide selvstendig med analyser og tolkninger, samt oppøve en kritisk, reflektert holdning til de ulike tradisjonene innen faget. Øvingsoppgaver og selvtester vil bli brukt for å fremme forståelse av fagets teorier samt ferdighet i bruk av kunsthistoriske metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om fagets historiografi
 • kunnskap om arkitekturteori
 • kunnskap om kunsthistoriske teorier og metoder

Ferdigheter

Du har:

 • evne til skriftlig fremstilling
 • evne til å formulere relevante spørsmål og å anvende ulike kunsthistoriske metoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk til eksamen.

Undervisning

Undervisningsformen varierer mellom nettforelesninger, øvingsoppgaver, selvtester og nettmøter.

Kvalitetssikring: Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys. Alle emner sluttevalueres en gang i løpet av en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal sluttevalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 30.05.2024 09:00 (Utlevering)
06.06.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Nettmøter Godkjent – ikke godkjent
E-prøver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 4 øvingsoppgaver á 1 tekstside.
 • 4 nettmøter med aktiv deltagelse.
 • 4 e-prøver.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1015
 • Tidligere år og semester for dette emnet