høst 2024
KVI-0100 Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale kunsthistoriske epoker, som basis for utdypende studier av epokene i bachelorstudiets påfølgende semestre. Grunnleggende opplæring i verksbeskrivelse og analyse gjennom nettaktiviteter og andre øvelser og bruk av ulike kildetyper er sentrale deler av emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om analyse av kunstverk
 • kunnskap om kunsthistoriske epoker
 • forståelse av kilder og kildekritikk
 • forståelse av kunsthistorikerens grunnleggende arbeidsmåter

Ferdigheter

Du kan:

 • verksbeskrivelse og - analyse
 • grunnleggende evne til å anvende sentrale fagbegreper
 • finne fram til og bruke relevante kilder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 8 forelesninger på nett, individuelt og gruppebasert arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene er organisert med utgangspunkt i pensumlitteraturen og har som hovedmål å gi grunnleggende oversikt over sentrale kunsthistoriske epoker. Til hver forelesning presenteres en nettbasert analyse av et verk. I tillegg kommer 8 studentaktiviteter/selvtester (hvorav 4 er obligatoriske). og 4 nettmøter (hvorav 2 er obligatoriske). Arbeidet i det digitale klasserommet legger opp til refleksjon om tema og begrep som tas opp i forelesninger og pensum. Det forutsettes en høy grad av egenaktivitet og selvstendighet. Det gis 4 gruppeveiledninger på nettmøtene og 1 individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Studentaktiviteter Godkjent – ikke godkjent
En skriftlig og visuell presentasjon av begrep Godkjent – ikke godkjent
Nettmøter Godkjent – ikke godkjent
IKomp Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 4 (av 8) studentaktiviteter/selvtester.
 • 2 (av 4) nettmøter.
 • En skriftlig og visuell presentasjon av begrep.
 • Gjenomført iKomp-kurs.

Mer info om vurderingsform oppgave

 • En semesteroppgave i form av skriftlig og visuell dokumentasjon og analyse av oppgitt verk, tekstomfang 6 sider (2200-2500 tegn (inkl. mellomrom) pr. side). Semesteroppgaven skrives under veiledning.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet