høst 2021
KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg er det anbefalt at du har tatt emnet KVE-1110.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-6120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur 10 stp

Innhold

Studiet gir omfattende kunnskaper i kvensk kultur og litteratur. Du vil spesialisere deg på ett eller flere felt innenfor emnet. Materialet presenteres i form av en individuell oppgave eller gruppeoppgave. Spesialiseringstemaet kan være relatert til undervisning, skjønnlitteratur, media, kulturhistorie eller minoritetsproblematikk generelt.

Anbefalte forkunnskaper

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • lært deg å analysere kulturelle fenomen ved hjelp av kulturforskningens redskaper og aktuell kildelitteratur, arkiv osv.
 • anvendt relevant argumentasjonsteknikk, kulturhistoriske og skjønnlitterære kilder i oppgaveskriving

Ferdigheter

Du kan:

 • forstå og formidle kvensk kultur som en transnasjonal minoritetskultur med særegne trekk
 • formidle og undervise andre i kvensk kultur og litteratur


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk.

Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Kontakt emneansvarlig dersom du har spørsmål om undervisningen.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.: Emnet sluttevalueres hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 •  en individuell oppgave på ca. 8-10 sider

Eksamen består av:

 •  en ukes skriftlig hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVE-1120
 • Tidligere år og semester for dette emnet