høst 2024
KVE-1008 Praktisk kvensk II - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende KVE-1006 Praktisk kvensk 1. Det anbefales også kunnskaper tilsvarende KVE-1007 Kvensk grammatikk 1.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-1004 Praktisk kvensk med grammatikk 2 10 stp

Innhold

Du vil lære å kommunisere skriftlig og muntlig på kvensk om ulike temaer. Du skal lære å lese og produsere ulike typer kvenskspråklige tekster, og videreutvikle dine ferdigheter i kvensk talespråk. Emnet er praktisk orientert, og det legges vekt på ferdigheter i kommunikasjon. Det vil også være noe kvensk kulturkunnskap innbakt i undervisningen.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om hvordan man uttrykker seg muntlig og skriftlig på kvensk i ulike situasjoner

Ferdigheter

Du kan:

 • føre samtaler på kvensk om hverdagslige temaer, beskrive personer og steder, fortelle om egne planer
 • uttrykke seg om temaer som er knyttet til kvensk historie og samfunn
 • produsere og forstå forskjellige typer kvenske tekster
 • utrykke seg grammatikalsk korrekt ved å bruke forskjellige setningstyper både i muntlig og skriftlig kommunikasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk.

Undervisning

Undervisninga vil være både nettbasert og samlingsbasert. Samlingene fordeles over fire samlinger, der det vil være vekt på praktiske øvelser med rollespill, diskusjoner og forskjellige typer muntlige framstillinger. Det vil også være øvelser i å produsere korrekt forskjellige kvenske setningstyper.

I nettundervisninga vil du få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Hovedvekten vil være på å produsere egne tekster av forskjellig type.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas), og det vil være mulig å velge mellom tekster med utgangspunkt i Porsanger-varieteten, i Varanger-varieteten eller i den såkalte elvedalsvarieteten. Du kan bruke den selvvalgte varieteten i alle øvelsene, både de skriftlige og de muntlige.

Alle skriftlige oppgaver vil bli skriftlig kommentert via nett. Det vil også bli åpnet et møtested for studentene og læreren på nettet.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 2/3 1 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/3 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig. Hver av de skriftlige. oppgavene skal være på ca. 300-400 ord. Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.
 • Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Mer enn 25 % fravær vil normalt føre til at kurset ikke blir godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVE-1008
 • Tidligere år og semester for dette emnet