vår 2024
KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp

Emnetype

Teoretisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

Matematikk R2 eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

Krav forkunnskaper: KJE-1001 eller tilsvarende.

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-130 Organisk kjemi I 10 stp
FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp
KJE-6052 Innføring i organisk kjemi for lærere 5 stp

Innhold

Organisk kjemi er en essensiell del av kjemien, samt utgjør basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og gir studenten grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner som danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi.   

Følgende tema blir gjennomgått: 

 • Elektronstruktur, hybridisering og bindingsforhold i organiske molekyler
 • Tegning av organiske molekyler
 • Funksjonelle grupper og navnsetting av organiske forbindelser
 • Sammenhengen mellom struktur og fysikalske egenskaper
 • Konformasjoner
 • Stereoisomeri
 • Resonansstrukturer
 • Reaksjonsmekanismer
 • Hovedgruppene av fundamentale kjemiske reaksjonstyper
 • Karakteristiske reaksjoner for hver funksjonelle gruppe
 • Planlegging av flertrinnssynteser
 • Forståelse av viktige biologisk/medisinske fenomener i en organisk kjemisk kontekst

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Etter kurset skal studenten

Kunnskap

 • forstå hvordan hybridisering og elektronstruktur påvirker reaktiviteten til organiske molekyler
 • forstå hvordan elektronegativitet og elektronflyt kan forklare typiske reaksjoner
 • forstå prinsippene for navnsetting av enkle organiske forbindelser
 • ha kunnskap om hvilke reaksjoner som behøves for å oppnå en ønsket transformasjon
 • forstå hvordan reaksjonsvalg og reaksjonsrekkefølge bestemmer produktene i flertrinnssynteser
 • ha kunnskap om problemstillinger knyttet til bærekraft i organisk kjemi

Ferdigheter

 • kunne forklare struktur og bindingsforhold for typiske funksjonelle grupper
 • kunne vurdere typisk reaktivitet for ulike funksjonelle grupper
 • kunne gi en mekanistisk forklaring for sentrale reaksjonstyper
 • kunne navnsette enkle organiske molekyler
 • kunne foreslå utgangsstoff og reagenser som kan benyttes til å framstille et enkelt målmolekyl
 • kunne foreslå reagenser og rekkefølge for å lage et flerfunksjonelt produkt

Generell kompetanse

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger i kjemi, biokjemi og medisinske fag
 • kunne formidle sentrale faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumlitteratur er hovedsakelig på engelsk.

Undervisning

Oppgaveløsing, diskusjon og miniforelesninger: 6 timer i uka (totalt 90 timer)

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte og aktiv deltagelse i minst 80% av undervisning. Godkjent – ikke godkjent
Bestått alle digitale mestringsprøver og innleveringer på Canvas inneværende semester. Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav består av:

 • Oppmøte og aktiv deltagelse i minst 80% av undervisning.
 • Bestått alle digitale mestringsprøver og innleveringer på Canvas inneværende semester.

Studenter kan bruke godkjent arbeidskrav 1 fra tidligere år. Dette gjelder ikke arbeidskrav 2, som må gjennomføres i det aktuelle semesteret.


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KJE-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet