vår 2023
KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Opptakskrav

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi ( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Krav forkunnskaper: KJE-1001 eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-130 Organisk kjemi I 10 stp
FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp

Innhold

Organisk kjemi er en essensiell del av kjemien, samt utgjør basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og gir studenten grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner som danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi. 

Følgende tema blir gjennomgått: 

 • Elektronstruktur, hybridisering og bindingsforhold i organiske molekyler 
 • Kovalente bindinger og elektronegativitet 
 • Tegning av organiske molekyler 
 • Klassifisering av organiske forbindelser med hensyn på funksjonelle grupper 
 • Hovedgruppene av kjemiske reaksjonstyper 
 • Karakteristiske reaksjoner for hver funksjonelle gruppe 
 • Navnsetting av organiske forbindelser 
 • Planlegging av flertrinnssynteser 
 • Forståelse av viktige biologisk/medisinske fenomener i en organisk kjemisk kontekst 

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskap

 • forstå hvordan hybridisering og elektronstruktur påvirker reaktiviteten til organiske molekyler
 • forstå hvordan elektronegativitet og elektronflyt kan forklare typiske reaksjoner
 • forstå prinsippene for navnsetting av enkle organiske forbindelser
 • ha kunnskap om hvilke reaksjoner som behøves for å oppnå en ønsket transformasjon
 • forstå hvordan reaksjonsvalg og reaksjonsrekkefølge bestemmer produktene i flertrinnssynteser

Ferdigheter

 • kunne forklare struktur og bindingsforhold for typiske funksjonelle grupper
 • kunne vurdere typisk reaktivitet for ulike funksjonelle grupper
 • kunne gi en mekanistisk forklaring for sentrale reaksjonstyper
 • kunne navnsette enkle organiske molekyler
 • kunne foreslå utgangsstoff og reagenser som kan benyttes til å framstille et enkelt målmolekyl
 • kunne foreslå reagenser og rekkefølge for å lage et flerfunksjonelt produkt

Generell kompetanse

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger i kjemi, biokjemi og medisinske fag
 • kunne formidle sentrale faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Lærerstyrte læringsaktiviteter: Oppgaveløsing, diskusjon og miniforelesninger, 6 t/uke (totalt 90 t).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Bestått 80% av obligatoriske aktiviteter i Canvas Godkjent – ikke godkjent
80% deltagelse i lærerstyrte læringsaktiviteter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KJE-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet