vår 2024
JUR-3014 4. avdeling master Skoleeksamen - 15 stp

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2511 Juridisk metode og etikk, JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-3004 4. avdeling master. Skoleeksamen 5 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.06.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis. For å få godkjent JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis kreves a. godkjent deltakelse på praksisforberedende undervisning, b. godkjent gjennomført praksisperiode og c. godkjent praksismappe
  • Arbeidskrav for JUR-3013 må være godkjent før eksamen kan gjennomføres.

Se også Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap § 4.


Kontinuasjonseksamen

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i § 7 i eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: JUR-3014
  • Tidligere år og semester for dette emnet