høst 2023
JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2511 Juridisk metode og etikk, JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I forkant av praksisperioden skal studentene delta på obligatorisk praksisforberedende undervisning. Den praksisforberedende undervisningen inneholder følgende emner: Formålet med praksisordningen, metodiske, rettspolitiske og rettssosiologiske problemstillinger i praksis, yrkesetiske problemstillinger, utforming av praksismappe, gjennomføring av praksisseminar og praktisk informasjon om praksisperioden.

Studenten skal ha en fast kontaktlærer ved fakultetet. Kontaktlærer skal kontakte studenten i løpet av praksisoppholdets første to uker. Studenten har krav på muntlig veiledning fra kontaktlærer om utformingen av praksismappa og forberedelser til praksisseminaret.

Praksisperioden skal avsluttes med en praksismappe og deltakelse på praksisseminar, samt en egen vurdering av praksisen.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Praksismappe og praksisseminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å bestå JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis kreves a. godkjent deltakelse på praksisforberedende undervisning, b. godkjent gjennomført praksisperiode og c. godkjent praksismappe og praksisseminar jf. reglement for JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis § 7-1 første ledd.

Kontinuasjonseksamen

Hvis gjennomføringen av praksisperioden ikke blir godkjent, må studenten ha ny praksisperiode jf. Reglement for JUR-3005 Obligatorisk utplassering i praksis § 7-2.

Dersom praksisperioden godkjennes, men ikke praksismappa og deltakelsen på praksisseminaret, må studenten levere praksismappa og delta på praksisseminaret på nytt i en oppsamlingsrunde innen 4 uker, jf. reglementets § 7-3. Er det satt frist for ny innlevering av praksismappa og ny deltakelse på praksisseminar, må studenten ha ny praksisperiode dersom disse fristene ikke blir overholdte, jf § 7-4.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: JUR-3005
  • Tidligere år og semester for dette emnet