vår 2024
JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen - 20 stp

Emnetype

Emnet inngår i 3. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 3. avdeling, må de ha bestått 2. avdeling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2011 Rettshistorie, JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen , JUR-2511 Juridisk metode og etikk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 20 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 20 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 5 stp
JUR-2511 Juridisk metode og etikk 5 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 15 stp
JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 15 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 15 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 5 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.06.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Muntlig presentasjon på 3. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 3 og 4.


Kontinuasjonseksamen

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master § 7, siste ledd.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: JUR-2513
  • Tidligere år og semester for dette emnet