høst 2024
JUR-2511 Juridisk metode og etikk - 15 stp

Emnetype

Emnet inngår i 3. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 3. avdeling, må de ha bestått 2. avdeling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2011 Rettshistorie, JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 15 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 15 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 10 stp
JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 10 stp
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 5 stp
JUR-2513 3. avdeling master. Skoleeksamen 5 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 5 stp
JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen 10 stp

Innhold

Faget juridisk metode omhandler de rettskildeprinsipper som anvendes ved løsningen av rettsspørsmål etter norsk og internasjonal rett, og bygger videre på metodelæren fra første avdeling. Det tas utgangspunkt i dommerens situasjon og oppmerksomheten rettes mot rettsgrunnlaget for løsning av konflikter. Rettsgrunnlaget kan være formell lov, ulovfestet rett eller avtale, og det redegjøres for hvordan prosessen med å oppstille en rettsregel i det enkelte tilfelle kan forklares. Faget behandler også betydningen av verdistandpunkt i juridisk argumentasjon, samt etikk i juridisk rådgivning.

Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått emne har studenten:

 • avansert kunnskap om hva en rettsregel er og hvilke forskjellige typer rettsregler som finnes
 • avansert kunnskap om rettskildeprinsipper
 • avansert kunnskap om grunnlaget for rettskildene og rettskildeprinsippene
 • avansert kunnskap om bruken av rettskildene i visse argumentasjons- og vurderingsmønster
 • avansert kunnskap om lovfestede, ulovfestede og kontraktsfestede regler som rettslig grunnlag for ulike rettigheter og krav
 • avansert kunnskap om ulike former for skjønn
 • god kunnskap om etiske prinsipper for god advokatskikk

Ferdigheter

Etter bestått emne kan studenten:

 • anvende juridisk metode ved løsning av rettsspørsmål
 • fremstille og drøfte sentrale problemstillinger i faget
 • delta i den faglige diskusjon om juridisk metode og de verdipremisser som danner basis for faget

Generell kompetanse

Etter bestått emne kan studenten:

 • bygge opp rettslig argumentasjon basert på faglig anerkjente rettskildeprinsipper
 • fremstille og drøfte sentrale metodespørsmål
 • analysere egen og andres rettskildebruk
 • kommunisere metodiske og etiske resonnementer til fagfellesskapet og til allmenheten

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i emnet gis i høstsemesteret på 3. avdeling.

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 10.12.2024 09:00 (Utlevering)
12.12.2024 14:00 (Innlevering)
53 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: JUR-2511
 • Tidligere år og semester for dette emnet