vår 2024
JUR-2013 2. avdeling master. Skoleeksamen - 22 stp

Emnetype

Emnet inngår i 2. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Før studentene kan begynne på 2. avdeling, må de ha bestått 1. avdeling.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant, JUR-1003 1. avdeling master. Skoleeksamen, JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve, JUR-2011 Rettshistorie

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen 22 stp
JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 22 stp
JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 22 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.06.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesteroppgave 2. avdeling Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon 2. avdeling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Semesteroppgaven på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 4 og 5.


Kontinuasjonseksamen

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master § 8, siste ledd.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 22
  • Emnekode: JUR-2013
  • Tidligere år og semester for dette emnet