høst 2023
JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant - 10 stp

Emnetype

Emnet er en del av 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

EXFACJUS Examen facultatum jusfaglig variant 9 stp

Hva lærer du

Se Fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det foreventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2023 09:00
5 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Orienteringsmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Studentene må ved oppstart på avdelingen delta på et obligatorisk orienteringsmøte.

Kontinuasjonseksamen

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. eksamensreglementet for 1.-4. avd. master § 8, fjerde ledd.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: JUR-0500
  • Tidligere år og semester for dette emnet