høst 2024
JMO-3091 Jordmorfaglig praksis 1, føde-barsel - 20 stp

Emnetype

Klinisk brukerrettet praksis i spesialisthelsetjeneste, inkludert 1 uke simulering-/ferdighetstrening på campus.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-JORDMOR master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne


Innhold

Emnet ses i sammenheng med kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i emnet JMO-3021

Jordmorprofesjonens grunnlagstenkning

Kandidatene deltar i det kliniske arbeidet under veiledning av jordmødre, og gis med det en innføring i hvordan profesjonen utøver yrket. De skal reflektere over jordmorfaget, kvinneperspektiv, egne praksisopplevelser og egen yrkesidentitet i reflekterende team.

Jordmorfaglig ekspertise

Emnet har hovedfokus på teoretiske og grunnleggende kliniske ferdigheter innen jordmorfaglig ivaretakelse av fødende, barselkvinner, partner, familien og det nyfødte barnet.

Kommunikasjon, brukermedvirkning og samhandling

Det forventes at kandidatene ivaretar brukers rettigheter til medvirkning, er tydelig i kommunikasjon og deltar i samhandling med ansatte og brukere.


Hva lærer du

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om fødselsdynamikk (rier, barnets rotasjon i bekkenet med mer)
 • har avansert kunnskap om betydning av samspill og uforstyrret mor-barn kontakt etter fødsel
 • har avansert kunnskap om observasjoner og undersøkelser av det friske ufødte/nyfødte barnet
 • har spesialisert kunnskap om fødselssmerte og ulike former for smertelindring under fødsel og i barseltid
 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis og betydning av brukermedvirkning i fødselsomsorgen.

Ferdigheter

 • kan være en profesjonell ledsager under fødselsforløp gjennom å støtte, styrke og inkludere den fødende og hennes partner i diskusjoner og beslutninger
 • kan gi informasjon og veiledning tilpasset pasienters, brukeres og pårørendes helsekompetanse.
 • kan under veiledning bruke relevante metoder for observasjon, undersøkelse og tiltak ved mottak av fødekvinne, under fødsel, i barseltid og ved amming/ernæring av spebarn
 • kan lytte til fosterlyd ved hjelp av jordmorstetoskop, dopler og CTG, samt gjenkjenne normale variasjoner
 • kan analysere og bruke relevante metoder for å veilede og administrere ikke-medikamentell og medikamentell smertelindring under fødsel 
 • kan under (hands-on) veiledning analysere og bruke relevante metoder for å forebygge fødselsrifter
 • kan tilrettelegge for mor/barn samspill og optimal ammestart
 • kan metoder for instrumenthåndtering, knuteteknikk og administrering av smertelindring relatert til suturering
 • kan bruke aktuelle digitale og medisinsktekniske hjelpemidler i tråd med faglige retningslinjer og avdelingens prosedyrer
 • kan beskrive og dokumentere i et faglig språk.

Generell kompetanse

 • kan skriftlig og muntlig diskutere og/eller reflektere over problemstillinger knyttet til grunnleggende jordmorfag ved hjelp av faglige begreper og oppdatert kunnskap
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å fremme en god ammestart, ta et selvstendig ansvar for å støtte og veilede i amming, samt ivareta og støtte de som ikke kan, eller ikke ønsker å amme
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å skape en trygg og tillitsfull relasjon i møte med kvinnen, partner, familien, samarbeidspartnere og allmenheten 
 • kan gi uttrykk for personlig emosjonell belastning man opplever i faget, og gi og motta medstudentstøtte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare arbeidskrav på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20


Undervisning

Simulering-/ferdighetstrening på campus, deretter veiledet klinisk praksis på føde-barselavdeling på kvinneklinikk eller lokalsykehus.

Studentene er som hovedregel under veiledning av fast jordmor / faste jordmødre, men kan også veiledes av andre jordmødre, leger eller andre relevante yrkesgrupper i konkrete situasjoner. Studentene går 3-delt turnus, inkludert helgevakter og røde dager. For å få tilstrekkelig tilgang til læresituasjoner i lokalsykehuspraksis må studentene påberegne å bli ringt inn når det er fødende i avdelingen. Praksisarbeidstid blir med det noe uforutsigbar.

Selvstudie inngår i form av arbeidskrav, litteratursøk og lesing av pensum, retningslinjer, forskning og andre relevante kunnskapskilder.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse i praksis Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse reflekterende team Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering- forventninger til praksis Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering- selvvurdering til midtvurdering Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering- selvvurdering til sluttvurdering Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering- faglig tekst Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet undervisningsaktivitet. Fravær utover 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Oppmøtekrav praksisplass er 352 timer. Fravær inntil 10 % godtas
 • Deltakelse reflekterende team
 • Forventninger til praksis (skriftlig, individuell)
 • Selvvurdering til midtvurdering (skriftlig, individuell)
 • Selvvurdering til sluttvurdering (skriftlig, individuell)
 • En faglig tekst (skriftlig, individuell)

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull. Antall forsøk i praksis reguleres av forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 31.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: JMO-3091
 • Tidligere år og semester for dette emnet