høst 2024
JMO-3021 Grunnleggende jordmorkunnskap, og jordmorprofesjonens grunnlagstenkning - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved M-JORDMOR, master i jordmorfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JMO-3001 Grunnleggende jordmorfag 10 stp

Innhold

Jordmorprofesjonens grunnlagstenkning

En profesjon kjennetegnes av felles kompetanse, verdier, forpliktelser og forventninger. Emnet dekker jordmorprofesjonens kjerneverdier og yrkesetikk, samt aktuelle teorier og modeller som kan bidra til å sette den kliniske fagutøvelsen i et utvidet perspektiv

Jordmorfaglig ekspertise

Kompetanseområdet er gjennomgående i de fleste emnene på utdanningen, og dekker kunnskapen, de kliniske ferdighetene og den generelle kompetansen som ligger til grunn for klinisk utøvelse av jordmorfag i primær- og spesialisthelsetjeneste. Hovedfokus i dette emnet er fødsel, barsel og amming inkludert basis- og støttefag som anatomi, fysiologi, pediatri, psykologi med mer.

Kommunikasjon, brukermedvirkning og samhandling

I emnet settes kommunikasjon, brukers rett til medvirkning og samhandling inn i en jordmorfaglig kontekst. Kompetanseområdet er gjennomgående og inngår i flere emner i utdanningen.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i forskningskunnskap, sentrale begreper og teorier som er relevante for jordmorfaget
 • har avansert kunnskap om jordmors funksjon og ansvarsområde, egenart og posisjon i samfunnet, samt spesialisert kunnskap om fagets verdier og yrkesetikk, jordmorprofesjonens historie og tradisjoner
 • har avansert kunnskap om normal fødsel og barseltid herunder anatomi, fysiologi og psykologi som er relevant for yrkesutøvelsen, samt spesialisert innsikt i familiedannelse som biologisk, psykologisk og sosial hendelse
 • har avansert kunnskap om det friske ufødte og nyfødte barnet herunder avansert kunnskap i anatomi og fysiologi samt grunnleggende kunnskap i embryologi 
 • har avansert kunnskap om anatomi, fysiologi og patologiske tilstander vedrørende amming/morsmelkproduksjon, faktorer som påvirker etablering og opprettholdelse av melkeproduksjon, samt ernæring av nyfødte dersom forelder ikke kan/skal amme og/eller barnet ikke kan få morsmelken
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging relevant for jordmorfaget og videre spesialisert innsikt i menneskerettigheter, inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kultur, språk, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnivå, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, alder og familieform
 • har inngående kunnskap om aktuelle lover og forskrifter, samt politiske og faglige føringer for en sammenhengende svangerskap- fødsel- og barselomsorg  
 • har grunnleggende kunnskap om forebygging av fødselsrifter, klassifisering av fødselsrifter, suturmateriale og instrumenter i bruk ved suturering i underliv

Ferdigheter

 • kan anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer 

Generell kompetanse

 • kan analysere teoretiske og kliniske jordmorfaglige problemstillinger med utgangspunkt i jordmorprofesjonens verdier
 • kan vurdere og etisk reflektere over kunnskapsgrunnlaget for jordmorfaglig utøvelse i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare masteroppgaven på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

imeplanfestet undervisning veksler mellom forelesinger, seminar, e-læring og gruppearbeid. Det forventes en betydelig egeninnsats i form av selvstudier.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.12.2024 09:00 (Utlevering)
12.12.2024 13:00 (Innlevering)
3 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Quiz Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet undervisningsaktivitet. Fravær utover 20 % kan føre til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Quiz; anatomi og fysiolog
 • En skriftlig oppgave, grupper på inntil 3 kandidater

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: JMO-3021
 • Tidligere år og semester for dette emnet