vår 2024
INF-3806 Forskningsmetoder, etikk, datasikkerhet og personvern - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, men kan også tas som enkeltemne på masternivå. Emnet er nett- og samlingsbasert med ett semesters varighet.

Opptakskrav

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling etter oppnådd bachelorgrad. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til helsesektoren (programmets profil) eller erfaring fra arbeid med oppgaver innen helsesektoren som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Attesten må være datert og signert. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Søknadskode 9371


Innhold

Emnet presenterer relevante forskningsmetoder innen helseinformatikk, etikk og forskningsetiske retningslinjer, datasikkerhet og personvern knyttet til helseapplikasjoner og forskning som omfatter pasienter og befolkningen for øvrig.

Anbefalte forkunnskaper

INF-3801 Helseinformatikk, INF-3802 E-helse og digital hjemmeoppfølging, INF-3803 Mobile helseapplikasjoner og -systemer

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 • kjennskap til historisk utvikling av forskningsetikk
 • Innsikt i forskrifter, etiske retningslinjer og tilhørende rammeverk for helseforskning
 • Innsikt i rollen til regionaletiske forskningskomitéer (REK) i Norge, samt kunne framgangsmåten for godkjenning av helseforskningsprosjekter
 • innblikk i problemer med forseelser og gråsoner og svindel i forskningsetikk
 • kunnskaper om sentrale begreper, metoder og teknikker eksperimentell forskning innen helseinformatikk
 • kunnskaper om vurdering av egnethet og betingelser for anvendelse av ulike kvalitative forskningsmetoder (intervju, fokusgruppediskusjoner, deltakerobservasjon) samt deres forutsetninger og begrensninger
 • evne til å beskriv og vurder styrkene til kvalitative metoder og deres bidrag til helseforskning
 • kjennskap til grunnleggende prinsipper innen statistiske metoder

Ferdigheter - Studenten kan:

 • anvende sentrale begreper, metoder og teknikker innen eksperimentell forskning innen helseinformatikk
 • forberede en søknad til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om et forskningsprosjekt og diskuter prosjektets etiske utfordringer
 • bruke sentrale forskningsprinsipper for planlegging av individuelle intervjuer, fokusgruppediskusjoner og deltakerobservasjon
 • formuler relevante forskningsspørsmål for kvalitativ forskning
 • vurder publiserte kvalitative forskningsartikler basert på kvalitetskriterier som relevans, etikk, pålitelighet og overførbarhet
 • gjennomføre en hypotesetest ved å sammenligne to gjennomsnitt (t-test)
 • gjennomføre en korrelasjonsanalyse
 • gjennomføre en regresjonsanalyse

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • identifisere nye forskningsetiske problemer og gi innspill til forskningsetisk debatt
 • handle med moralsk integritet i forskningssammenheng
 • anvende kunnskap om ulike kvalitative metoder og forskningsdesign for å planlegge en kvalitativ forskningsstudie med konsistens mellom forskningsproblem, metodikk og metoder
 • vurder en kvalitativ forskningsartikkel basert på anerkjente kvalitetskriterier
 • vurdere og diskutere etiske spørsmål som er relevante for bruk av kvalitative metoder
 • delta i debatter om forskning og forskningsresultater basert på kvalitative metoder
 • rapportere og forstå resultater fra statiske analyser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell)

Undervisning

Undervisningen består av minimum 10 ukentlige 2-timers nettbaserte forelesninger og samlinger og to fysiske samlinger med 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 06.06.2024–07.06.2024 1 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på fysiske samlinger Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 2 innleveringsoppgaver
  • Hver innleveringsoppgave har et omfang på minimum 3000 ord
  • Oppgavene kan leveres gruppevis (maks tre studenter)
 • 80% deltakelse på fysiske samlinger

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for de som fikk Ikke bestått ved ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-3806
 • Tidligere år og semester for dette emnet