høst 2023
INF-3804 Avanserte telemedisinske og e-helsesystemer - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, men kan også tas som enkeltemne på masternivå. Emnet er nett- og samlingsbasert med ett semesters varighet.

Opptakskrav

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling etter oppnådd bachelorgrad. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har arbeidserfaring som kan knyttes til helsesektoren (programmets profil) eller erfaring fra arbeid med oppgaver innen helsesektoren som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket.

Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Attesten må være datert og signert. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med ligningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Søknadskode 9371


Innhold

Emnet omhandler prinsipper for design, utvikling, implementering, evaluering og integrering av avanserte telemedisinske og e-helsesystemer, inkludert systemer for telementoring, medisinsk avstandsoppfølging, klinisk beslutningsstøtte, «persuasive technology» (overbevisende teknologi) og avanserte telemedisinske applikasjoner basert på mobile systemer. Videre studeres nye telemedisinske og e-helse-trender fra den internasjonale forskningsfronten.

Anbefalte forkunnskaper

INF-3801 Helseinformatikk, INF-3802 E-helse og digital hjemmeoppfølging, INF-3803 Mobile helseapplikasjoner og -systemer

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 • omfattende forståelse for design, utvikling, implementering, evaluering og integrering av avanserte informasjonssystemer i helsevesenet, inkludert systemer som støtter klinikere og pasienter som personlige helsesystemer og sensorbaserte kliniske IT-systemer
 • omfattende kunnskap om erfaringer fra telemedisin/telehelse og e -helsetjenester og applikasjoner
 • god forståelse for design, utvikling og bruk av «persuasive technology» (overbevisende teknologi) innen helse

Ferdigheter - Studenten kan:

 • forstå telemedisinens rolle i helsetjenesten generelt, og i spesialisthelsetjenesten i grisgrendte områder spesielt.
 • forstå rollen og virkningen av telemedisin-baserte IT-systemer
 • forstå teknologiens innvirkning på pasientens myndighet, medisinsk behandling, sikkerhet og livskvalitet i geografiske områder med kun grunnleggende helsetjenester
 • forstå design- og implementeringsutfordringene knyttet til telemedisinske systemer

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • designe og bidra i utvikling av nye telemedisin- og e-helsesystemer og applikasjoner
 • identifisere kjernekomponenter i kliniske IT-systemer og analysere muligheter og begrensninger ved slike systemer
 • designe og bidra i utvikling av grunnleggende «persuasive technology» (overbevisende teknologi) innen helse
 • bidra til forskning og innovasjon innen telemedisin og e -helsesystemer og applikasjoner
 • bruke kunnskap om telemedisinske tjenester på nye avanserte kliniske IKT -systemer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen består av minimum 10 ukentlige 2-timers nettbaserte forelesninger og samlinger og to fysiske samlinger av 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.


Undervisning

Undervisningen består av minimum 10 ukentlige 2-timers nettbaserte forelesninger og samlinger og to fysiske samlinger. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 13.12.2023 09:00
1 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på fysiske samlinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 2 innleveringsoppgaver
  • Hver innleveringsoppgave har et omfang på minimum 3000 ord
  • Oppgavene kan leveres gruppevis (maks tre studenter)
 • 80% deltakelse på fysiske samlinger

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kun kontinuasjonseksamen, dersom det også arrangeres utsatt eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-3804
 • Tidligere år og semester for dette emnet