vår 2023
INF-3802 E-helse og digital hjemmeoppfølging - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester og forbeholdt disse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet diskuterer prinsipper for konstruksjon og bruk av digital hjemmeoppfølging innen (a) primærhelsetjenesten og i noen grad også spesialisthelsetjenesten, og (b) oppfølging av egen helse (egenbehandling).

Dette omfatter inngående innsikt i (i) hvordan digital hjemmeoppfølging kan bidra til bedre diagnostisering, behandling og rehabilitering, (ii) hvordan helsepersonell kan benytte avanserte pasientjournaler, kliniske beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens (AI) systemer og data fra avanserte medisinske sensorer og medisinsk-teknisk utstyr i digital hjemmeoppfølging, (iii) hvordan avansert medisinsk-teknisk utstyr, mobil helse, avanserte medisinske sensorer og aktivitets-basert utstyr kan bidra til kontinuerlig tilsyn med og bedre behandling og rehabilitering av pasienter og personer med helseutfordringer.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

 • inngående kunnskap om prinsipper for konstruksjon og bruk av kliniske IT-systemer og e-helse innen digital hjemmeoppfølging
 • omfattende kunnskap om bruk av IT innen oppfølging av egen helse
 • omfattende kunnskap om forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering, med fokus på digital hjemmeoppfølging
 • omfattende kunnskap om prinsipper for pasienters bruk av digital hjemmeoppfølging innen helse for primær- og spesialisthelsetjenesten
 • solid kunnskap om hvordan avanserte pasientjournaler, kliniske beslutningsstøttesystemer, kunstig intelligens (AI) systemer for diagnostisering, og data fra avanserte medisinske sensorer og medisinsk-teknisk utstyr kan bidra i vurdering og diagnostisering slik at pasienten kan mestre egne helseutfordringer i større grad enn tidligere
 • omfattende kunnskap om hvordan medisinsk-teknisk utstyr, avanserte medisinske sensorer og aktivitets-basert utstyr kan bidra til kontinuerlig tilsyn med, bedre behandling for, og rehabilitering av pasienter
 • grunnleggende begreper, prinsipper og praksis for konstruksjon av brukervennlige menneske-maskin grensesnitt med spesielt fokus på helseteknologi
 • brukersentrert designmetodikk og hvordan den anvendes for å utvikle brukervennlige IT-løsninger
 • Inngående kunnskap om hvordan vi identifiserer behov for digitale helsetjenester hos bruker/pasient og i helse- og omsorgstjenesten
 • kunnskap om hvordan vi planlegger opplæring i bruk av digitale verktøy i helse- og omsorgstjenesten

Ferdigheter - Studenten kan:

 • redegjøre for prinsipper for anvendelse av digitale verktøy i helse- og omsorgstjenesten
 • karakterisere, analysere og evaluere behov for digital hjemmeoppfølging i helse- og omsorgstjenesten
 • karakterisere ulike typer helseteknologi med hensyn til potensial og begrensninger
 • mestre metodikk for å innhente brukerbehov og strategiske behov innen helseteknologi og e-helse
 • beskrive presise krav til løsninger innen digitale helsetjenester basert på brukers behov og et brukervennlig grensesnitt som er i tråd med gjeldende personvern og informasjonssikkerhet

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • vurdere muligheter og begrensninger for ulike typer verktøy som kan benyttes i digital hjemmeoppfølging i helse- og omsorgstjenesten
 • kartlegge og vurdere kvantitative og kvalitative gevinster ved design, innføring og bruk av digitale verktøy i helse- og omsorgstjenesten
 • beskrive prinsipper for konstruksjon av ulike helseteknologiske systemer innen digital hjemmeoppfølging
 • finne fram til, tilegne seg og anvende faglitteratur innen e-helse, digital hjemmeoppfølging

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell). Enkelte forelesninger på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningen består av inntil 10 nettbaserte forelesninger og seminarer og to fysiske samlinger. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk. Studentprosjektene får oppnevnt en eller flere veiledere som følger opp arbeidet med prosjektene. Omfanget på veiledningen kan variere. Hvert studentprosjekt kan bestå av inntil seks studenter.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Emnet foregår over to semester.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2023 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Statusrapporter Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på fysiske samlinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 2 statusrapporter
 • 100% deltakelse på fysiske samlinger

Mer info om vurderingsform oppgave

Innlevering av en gruppeprosjektrapport over to semester som presenterer og dokumenterer studentens selvstyrte problembaserte prosjekt.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.

Info om vekting av eksamensdelene

Det gis en skjønnsmessig samlet vurdering av punkt 1 og 2.

 • Innlevering av en gruppeprosjektrapport over to semester som presenterer og dokumenterer studentens selvstyrte problembaserte prosjekt. Teller omlag 70%.
 • Gruppevis muntlig eksamen. Eksamen innledes med en 20 minutter presentasjon av prosjektet, etterfulgt av muntlig eksaminasjon knyttet til prosjektrapporten og den enkeltes bidrag i prosjektet. Teller omlag 30%.


 • Om emnet
 • Studiested: Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-3802
 • Tidligere år og semester for dette emnet