høst 2024
INF-1039 Introduksjon til programmering og IKT-sikkerhetsbegreper - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholt studenter på studieprogrammene VVS-ingeniør, Automasjon, Bærekraftig teknologi, Prosess- og gassteknologi, Droneteknologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

INF-1041 Introduksjon til IKT-sikkerhet og programmeringskonsepter 2.5 stp
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering 4 stp

Innhold

Faglig innhold består av en modul innen programmering og en innen IKT sikkerhet:

 • Programmering
  • Grunnleggende introduksjon til programmeringskonsepter
  • Beregningsorientert programmering (intro til numeriske metoder + enkel plotting)
  • Programmeringsøvelser
 • IKT-sikkerhet
  • Begreper / Grunnleggende forståelse av trusler og sårbarhet.

Hva lærer du

Kunnskap - Studenten kan:

 • grunnleggende kunnskap om programmering som verktøy
 • grunnleggende kunnskap algoritmisk problemløsning
 • grunnleggende kunnskap om representasjon av strukturerte data i et programmeringsspråk
 • de mest sentrale begrepene innen IKT-sikkerhet
 • grunnleggende forståelse av trusler og sårbarhet i samfunnet

Ferdigheter - Studenten har / kan:

 • grunnleggende ferdigheter i høynivå-programmering med bruk av enkle datastrukturer, kontrollstrukturer, iterasjoner og funksjoner
 • lage programskisser og algoritmer som løser spesifisert problem
 • lage løsninger på mindre, virkelige problemer på én maskin, enkel grafikk (plot)
 • vurdere om et system forvalter sensitive persondata og identifisere behov for beskyttelse av persondata

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • programmere i Python og ha kjennskap til andre høynivåspråk som for eksempel MATLAB og R
 • løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer
 • delta i diskusjoner om IKT-sikkerhet

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Videoforelesninger koblet til ulike fagmoduler. I tillegg seminar / webinar og ukentlige nettmøter med studentene for spørsmål / diskusjon.

Videoforelesninger / moduler i canvas: 25 timer

Ukentlig digital kollokvie: 20 timer

To seminarer / webinarer: 5 timer

Labarbeid / egeninnsats: 75 timer


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappe/sammensatt vurdering 11.12.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil 5 oppgaver.

Mer info om mappevurdering

Mappeeksamen bestående av 4 flervalgsinnleveringer gjennom semesteret (Multiple Choice).

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: INF-1039
 • Tidligere år og semester for dette emnet