høst 2024
HIS-3900 Mastergradsoppgave i historie - 60 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på masterprogrammet i historie.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

I løpet av de tre siste semestrene på masterstudiet skal studentene skal studentene, under veiledning, skrive en masteroppgave som bygger på et selvstendig studium av et avgrenset historisk emne basert på historiske kilder og/eller litteratur. Masteroppgaven er et individuelt arbeid og kan være av realhistorisk, historiografisk eller teoretisk/metodisk art. Studentene står fritt i valg av tema og periode for masteroppgaven, forutsetningen er at instituttet har den nødvendige veiledningskompetansen på perioden/tematikken. Normalt bygger masteroppgaven på prosjektskissa studentene utarbeidet i HIS-3001 Forskningsdesign med metode.

Arbeidet med masteroppgaven er fordelt over tre semester, først 20 studiepoeng i andre semesteret, så 10 studiepoeng i tredje semesteret og endelig 30 studiepoeng i det fjerde og siste semesteret.

Den ferdige masteroppgaven skal ha en lengde på 70-100 sider (med ca. 400 ord pr. side, linjeavstand 1,5).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

• Spesialisert innsikt på et særskilt område av historiefaget.

• Inngående kunnskap om historiefagets metode, tradisjoner og samfunnsmessige egenart.

• En kritisk og selvstendig holdning til kildemateriale og faglige framstillinger.

Ferdigheter

Studenten kan:

• Handtere store informasjonsmengder og systematisere, strukturere, dokumentere og framstille historisk fagstoff.

• Analysere historiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i historiefagets teori, metode og forskningshistorie.

• Selvstendig framstille historiske fenomen eller problemområde med bruk av historiefaglige teorier, metoder og fagets forskingshistorie.

• Under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid basert på kildemateriale og fagets teori og metode, i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer.

Kompetanse

Studenten:

• Kan utføre en historiefaglig analyse og gi en god framstilling av problemområdet.

• Kjenner historiefagets egenart og ha kunnskap om faget sine begrep og uttrykksformer.

• Kan problematisere og reflektere rundt begreper, teorier og metode innen historiefaget


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk eller annet skandinavisk språk. Engelsk kan, etter søknad, nyttes som eksamensspråk.

Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning i form av seminarer og individuell veiledning.

Seminarene er dels inndelt i tema/perioder og dels felles for alle på masterprogrammet i historie/lektorutdanningen 8-13 studieretning for historie.

Normalt arrangeres det to seminarer første semester, to andre semester og tre tredje semester. På masterseminarene deltar studentene aktivt med å legge fram, kommentere og diskutere tekster og kapittelutkast. Det forventes deltakelse på masterseminarene.

Det gis individuell veiledning i forbindelse med å finne fram til relevant forskningslitteratur, valg av tema, problemstilling, teori og metode for oppgaven og oppgavens innhold og struktur. Veileder tildeles normalt i starten av det første av de tre semestrene arbeidet med masteroppgaven pågår, tildelingen skjer med utgangspunkt i prosjektskissa studentene utarbeidet i HIS-3001 Forskningsdesign med metode. Studentene skal minimum ha fem møter med veileder, og studenten skal legge fram tekst på minst fire av veiledningsmøtene. Det er utarbeidet en egen mastergradskontrakt for HIS-3900 Mastergradsoppgave i historie, denne skal signeres av student og veileder.

Det legges vekt på studentaktive læringsformer, både muntlig og skriftlig. Studentene må legge ned en stor innsats i egenstudium.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 01.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse i masteroppgaveseminar og legge fram utkast til minst to kapitler Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • Framlegg av to kapittelutkast (10-20 sider) på masterseminaret.
  • Fem møter med veileder, av disse skal studenten legge fram tekst på minst fire av veiledningsmøtene.

Mer info om vurderingsform oppgave

Når eksamen i de øvrige obligatoriske og valgfrie emnene (til sammen 60 stp) som inngår i masterprogrammet i historie er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av masteroppgaven med påfølgende muntlig eksamen. Frist for innlevering er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Masteroppgaven skal være en faglig avhandling på 70-100 tekstsider (med ca. 400 ord pr. side, linjeavstand 1,5).

Dersom illustrasjoner, vedlegg og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 70 tekstsider.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Endelig karakter settes etter en justerende muntlig eksamen (inntil 45 minutter), der eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven.

Muntlig eksamen kan justere resultetet én karakter opp eller ned.


Kontinuasjonseksamen

Masteroppgaven kan kun legges frem til ny sensur i omarbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Forskrift om studier og eksamen, §26, punkt 7).
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 60
  • Emnekode: HIS-3900
  • Tidligere år og semester for dette emnet