vår 2024
HIS-3008 Forskningslitteratur - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie.

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i historie og som har gjennomført og bestått emnet HIS-3001 Forskningsdesign med metode.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Obligatorisk forkunnskapskrav

HIS-3001 Forskningsdesign med metode for master i historie og lektorutdanning 8-13 studieretning historie

Innhold

Emnet gir studentene en innføring og orientering i et forskingsfelt i historiefaget som er relevant for masteroppgaven. Med utgangspunkt i egen prosjektskisse skal studentene gjøre en kritisk analyse og diskusjon av sentral litteratur innen forskingsfeltet. Studentene skal, med bistand fra veileder, finne fram til sentral forskningslitteratur på feltet. Studentene skal skrive en oppgave, valg av tema for oppgaven skjer i samråd med veileder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående kunnskaper innen et tematisk avgrensa forskingsfelt og har svært god oversikt over den viktigste litteraturen på dette feltet.
 • En kritisk og selvstendig holdning til sentrale synspunkter, teorier og metoder innen det aktuelle forskingsfeltet.
 • En avansert forståelse av forskningshistoriens betydning for historiefagets tradisjoner og egenart.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Formulere faglige problemstillinger og finne fram til forskningslitteratur som er relevant for forskningsfeltet problemstillingene inngår i.
 • Selvstendig analysere grunnlaget for de ulike synspunktene, teoriene og metodene i denne forskningslitteraturen.
 • Orientere seg i et historiefaglig forskningsfelt og kjenne til hvordan man går fram for å oppdatere kunnskapen.
 • Skriftlig og muntlig drøfte historiefagets teorier, metode og forskningshistorie.

Kompetanse

Studenten kan:

 • Problematisere og reflektere rundt begrep, teorier og metode innen historiefaget.
 • Gjøre rede for kompliserte saksforhold, bruke relevante kilder, vurdere foreliggende litteratur og formulere seg godt skriftlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning i form av to forelesninger (2 x 45 min), tre seminar (2 x 45 min) og fire individuelle veiledninger. Det legges vekt på studentaktive læringsformer, både muntlig og skriftlig. Seminarene er inndelt i tema/perioder. I seminarene deltar studentene aktivt med å legge fram og diskutere tekster.

Det gis individuell veiledning i forbindelse med å finne fram til relevant forskningslitteratur, valg av tema for oppgaven og oppgavens innhold og struktur.

Studentene må legge ned en stor innsats i egenstudium.

Emnet gis normalt hvert vårsemester, og det er bare anledning til å avlegge ordinær eksamen i undervisningssemestrene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.04.2024 09:00 (Utlevering)
03.05.2024 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tema og problemstilling Godkjent – ikke godkjent
Litteraturliste Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 2 siders notat om tema og problemstilling for oppgaven.
 • Litteraturliste over selvvalgt pensum.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-3008
 • Tidligere år og semester for dette emnet