høst 2024
HIS-3004 Historiebruk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning historie. Emnet kan tas som valgemne av studenter på master i russlandsstudier. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp historiebruk i vid forstand. Det dekker historiebevissthet og historiebruk i bl.a. kulturvern, museer, skoleverk, kulturforvaltning, dannelse av kollektive identiteter, minnepolitikk, kommersielle sammenhenger og populærkultur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om hvordan historiebevissthet og historieforståelse formes
 • inngående kunnskap om ulike aktører og arenaer innenfor feltet historiebruk
 • avansert forståelse av hvordan faget historie og historiebevissthet virker og kan virke i ulike samfunnsmessige sammenhenger

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke spesialiserte metodiske grep for å analysere historiebruk
 • drøfte og formidle refleksjoner over historiebruk innenfor ulike felt og drøfte problemer knyttet til dette gjennom muntlige diskusjoner og i foredrag
 • oppdatere kunnskapene sine innen feltet og anvende dem selvstendig

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på annet skandinavisk språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Det gis 12 dobbeltimer (2x45 min) forelesninger/seminar og ekskursjon.

For studenter på master i historie: I løpet av semesteret gjennomgår studentene fem dagers hospitering på arbeidsplass/institusjon som virker innenfor det historiefaglige feltet, som museum, arkivverk og bibliotek. Formålet med hospiteringen er å gi studentene et innblikk i historikervirket og historiebruk i praksis, og samtidig nærmere kjennskap til ulike deler av arbeidslivet hvor historiefaglig kompetanse er etterspurt.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen for studenter på master i historie A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig framlegg Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For alle: Deltakelse på seminar med 10 minutters muntlig framlegg over oppgitt tema. Seminaret foregår intensivt over 1-3 dager avhengig av antall studenter, og alle forventes å stille som tilhørere og gi tilbakemelding til sine medstudenter på framlegg.

For studenter på master i historie: Innlevering av refleksjonsnotat på 2 sider som beskriver innholdet i hospiteringen og gir en refleksjon over læringsutbyttet.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen består av en forelesning på 20 min over et historiedidaktisk emne. Utlevering av gitt oppgavetekst skjer en uke før forelesningen (eksamen) starter.

Forelesningen (eksamen) er normalt åpen for alle.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-3004
 • Tidligere år og semester for dette emnet