høst 2024
HIS-3003 Historieteori - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet behandler nyere teoretiske debatter som er relevant for dagens historieforskning og historieforståing. Fokuset ligger på etterkrigstidens forskning med særskilt vekt på debatter som har preget norsk og internasjonal historieforskning i de siste tiårene. Dessuten gir det innføring i aktuelle og sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger, slik som den kulturelle og språklige vendingen, kjønnshistorie, postkoloniale perspektiver og minoritetshistorie, identitets- og etnisitetshistorie og metodologiske nasjonalisme.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • et omfattende og avansert kunnskapsgrunnlag om hovedlinjer i historiefagets teoretiske utvikling i nyere tid
 • et spesialisert forståelse av sentrale historieteoretiske problemstillinger.
 • en kritisk og selvstendig holdning til historieteoretiske fremstillinger
 • en avansert forståelse av fagteoretiske debatter som har skapt endringer i analysen og oppfatningen av historie

Ferdigheter

Studenten kan:

 • lese avanserte teoretiske tekster
 • sammenfatte og fremstille faghistoriske teorier både muntlig og skriftlig
 • analysere teorier i deres nasjonale og internasjonale faghistoriske kontekster
 • reflektere over og drøfte sammenhengen mellom forskjellige fagteoretiske perspektiver
 • oppdatere sin kunnskap om fagteoretiske debatter innen historiefaget.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på annet skandinavisk språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning tilsvarende 12 ganger (2 x 45 min) i form av forelesninger og seminar.

Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.11.2024 09:00 (Utlevering)
22.11.2024 14:00 (Innlevering)
7 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Oppgave, med gitt frist, blir nærmere speifisert av faglærer ved semesterstart.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-3003
 • Tidligere år og semester for dette emnet