høst 2024
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for master i historie og lektorutdanning 8-13 studieretning historie - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning historie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Målet med emnet er å gi studentene en innføring i forskningsdesign og et metodegrunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Emnet gir også et innblikk i kompetanse og pågående forskning ved instituttet. En del av emnet brukes til utarbeiding av prosjektskisse for masteroppgave, med fokus på utvikling av problemstilling, avgrensing, disponering, metode, skriveprosess og referanseteknikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • inngående kunnskap om historiefagets metode og disiplinære egenart
 • en kritisk og sjølstendig holdning til historisk kildemateriale og til faglige framstillinger
 • innsikt i framgangsmåter ved utarbeiding av problemstilling og tilskjæring av en avhandling

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • analysere historiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i historiefaglig metode
 • utvikle og framstille en problemstilling og en prosjektskisse som danner et utgangspunkt for arbeidet med masteravhandlingen, og ha oversikt over hva som kreves av en masteravhandling som et selvstendig forskningsprosjekt
 • kartlegge og finne fram til kilder og litteratur som kan anvendes under arbeidet med avhandlingen, og gjøre rede for egnede metodiske grep

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på annet skandinavisk språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning tilsvarende 12 ganger (2 x 45 min) i form av forelesninger, seminar og ekskursjoner. Det legges vekt på en kombinasjon av studentaktive læringsformer, både muntlig og skriftlig.

Tidlig i semesteret arrangeres det en obligatorisk samling over tre dager, fortrinnsvis utenfor campus.

Studentene må også legge ned en innsats i egenstudium av pensumlitteratur.

Det gis også individuell veiledning i forbindelse med utvikling av prosjektskisse.

Emnet gis normalt hvert høstsemester, og det er bare anledning til å avlegge ordinær eksamen i undervisningssemestrene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 29.11.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-3001
 • Tidligere år og semester for dette emnet