høst 2024
HIF-3301 Forskningsdesign, historisk teori og metode for mastergrad i russlandsstudier - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i Russlandstudier. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler planlegging og gjennomføring av en masteroppgave om Russland med statsvitenskapelige, historiefaglige eller kulturfaglige tema, og gir samtidig innblikk i pågående russlandsforskning ved Institutt for språk og kultur (ISK), Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) og Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).

Utarbeiding av prosjektskisse for masteroppgave utgjør en sentral del av emnet, med vekt på utvikling av problemstilling, lokalisering og innhenting av materiale og litteratur, felt- og arkivarbeid, bruk av databaser, disponering, skriveprosessen, argumentasjonsanalyse osv. Emnet behandler i tillegg teori og metode knyttet til kultur- og samfunnsvitenskapelig russlandsforskning, med særlig vekt på sivilsamfunn, identitet, etnisitet og nasjonalisme. Det gis innføring i aktuell vitenskapsteoretisk og metodisk litteratur knyttet til representasjons- og kulturanalyse, samt kvalitativ og kvantitativ metode. Emnet inneholder et særlig fokus på de russiske nordområdene, både historisk og i dag.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om:

  • sentrale begrep innenfor nyere kultur- og samfunnsvitenskapelig teori, og gjøre rede for hovedtrekk i nyere forskning på russisk historieskriving, nasjonalisme, identitet og etnisitet særlig knyttet til nordområdene.

Ferdigheter

Studentene kan:

  • designe en masteroppgave og kjenne til hvordan problemstillinger knyttet til denne blir utviklet
  • kjenne til hvor sentralt materiale knyttet til oppgaven kan finnes og kunne nyttiggjøre seg litteratur knyttet til forskningsfeltet.

Kompetanse

  • Studentene skal kunne utforme en prosjektskisse, og plassere egen planlagt faglig oppgave som et selvstendig prosjekt i forhold til andre vitenskapelige arbeider innenfor fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på annet skandinavisk språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Forelesninger og seminar. Emnet baserer seg på utvalgte forelesninger fra HIS-3001, SVF-3003, SVF-3004 og SVF-3005 samt forelesninger som er utviklet særlig for HIF-3301.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 22.11.2024 09:00 (Utlevering)
29.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
Innlevering prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: HIF-3301
  • Tidligere år og semester for dette emnet