vår 2024
HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i likestilling og kjønn. Emnet kan tas som enkeltemne. Det kreves gode leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger innen kvinne- og kjønnsforskning. For studenter som tar årsstudiet i likestilling og kjønn skal emnet bidra til å se sammenhenger mellom, og binde sammen, de forskjellige emnene på studiet. Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring, sentrale teoretiske og metodiske tekster fra kvinne- og kjønnsforskningen. Det legges vekt på tverrfaglige perspektiver, diskusjoner omkring kjønnsidentiteter og kjønnsrelasjoner i ulike kontekster, koblingen mellom kjønn og samfunnsinstitusjoner, samt mediale litterære og kulturelle representasjoner av kvinner og menn. Undervisningen vil også gi studentene oversikt over kvinne- og kjønnsforskningens historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale spørsmål, debatter, teorier og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere faglig omkring sentrale begreper og teorier i kjønnsstudier og anvende disse kritisk
 • reflektere over kjønn og dets betydning i egen faglig utøvelse og over egen bruk av forskjellige fagperspektiver

Kompetanse

Studenten kan

 • selvstendig formidle kjønnsteori og kjønnsforskning gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner
 • vurdere et faglig materiale på en kjønnskritisk måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 10-12 forelesninger/ seminarer, inkludert ekskursjoner eller bedriftsbesøk. Seminarene ledes av emneansvarlig der studentene bidrar med forberedte presentasjoner.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.05.2024 09:00 (Utlevering)
10.05.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon på 15-20 min Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte på forelesning og seminar (70 %) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en muntlig presentasjon, som deretter skrives ut og godkjennes av faglærer. Den ferdige teksten skal ha et omfang på 3-4 sider, ca. 1400 ord.
 • obligatorisk deltakelse på 70% av oppsatte forelesninger og seminar.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-2160
 • Tidligere år og semester for dette emnet