høst 2024
HIF-1300 Likestilling - En innføring - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i likestilling og kjønn. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HIF-2300 Likestilling 10 stp

Innhold

Emnet skal gjøre studentene fortrolig med sentrale debatter og problemstillinger med fokus på likestilling og perspektiver i studier av likestilling.

Emnet tar utgangspunkt i forståelse av, og kritisk diskusjon omkring sentrale temaer sett i lys av likestillingens utvikling og likestillingsutfordringer. Hovedtyngden ligger på norske forhold, men vi retter også blikket ut av landet. Pensum består av teoretiske, empiriske og metodiske tekster fra forskning der likestilling og ulikestilling står sentralt. Emnet er tverrfaglig med tekster fra ulike samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Det legges vekt på å få frem hvordan likestilling kan studeres på ulike samfunnsområder som familie og hushold, skole og utdanning, lokalsamfunn og steder, samt lokal, nasjonal og global politikk. Undervisningen legges opp som diskusjoner og problematiseringer av dilemmaer knyttet til likestilling på de nevnte samfunnsområdene.

Emnet vil også trekke inn likestilling i praksis gjennom besøk på relevante institusjoner og bedrifter.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • sentrale spørsmål, debatter, begreper og teorier innen likestillingsforskningen
 • likestillingspolitikk, likestillingsutfordringer og dilemmaer
 • hva likestilling kan innebære i praksis

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for samfunnsvitenskapelige begreper og teorier knyttet til likestilling både skriftlig og muntlig
 • finne fram til data og kilder for data om likestilling
 • arbeide med likestillingsproblematikk i arbeidsliv og i samfunnet forøvrig

Kompetanse

Studenten kan

 • reflektere faglig over sentrale begreper og teorier i likestillingsforskning
 • formidle skriftlig og muntlig hva likestilling handler om
 • vurdere et faglig materiale på en likestillingskritisk måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på annet skandinavisk språk eller engelsk. Det må eventuelt avtales på forhånd.


Undervisning

Emnet består av 10 -12 forelesninger/ seminarer, inkludert ekskursjoner eller bedriftsbesøk.

Undervisningen krever aktiv deltakelse fra studentenes side. Det legges opp til aktiv seminarvirksomhet og ekskursjoner (til offentlige institusjoner eller private bedrifter) og lærerstøtte med enkelte plenumsforelesninger.

Som del av seminarundervisningen vil det bli gitt opplæring i lesing, analysering og skriving av akademiske tekster. Dette knyttes til pensumstekstene og arbeidskravene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjøre hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.11.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig arbeid Godkjent – ikke godkjent
Muntlige fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Muntlige kommentarer til andres fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse på seminarer, forelesninger og ekskursjoner/bedriftsbesøk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Et skriftlig arbeid på ca. 1400 ord (tilsvarer ca. 3-4 sider). Arbeidet kan enten knyttes til ekskursjoner/bedriftsbesøk der pensumslitteraturen trekkes inn i analysen, eller være en analyse av tekster fra pensumlitteraturen.
 • Muntlige fremlegg basert på det skriftlige arbeidet.
 • Muntlige kommentarer til andres fremlegg.
 • Obligatorisk deltakelse (70%) på forelesning/ seminar.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-1300
 • Tidligere år og semester for dette emnet