vår 2024
HIF-1110 Litteraturvitenskapelig teori - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i årsstudiet i allmenn litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ALI-1140 Litteraturvitenskapelig teori 10 stp

Innhold

Emnet omfatter historisk poetikk og moderne litteraturteori. Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • oversikt over litteraturteoriens historie fra antikken til i dag
 • spisset innsikt i humanistisk tenkning og dens utvikling
 • kunnskap om sentrale nåværende og historiske begrep i den litteraturteoretiske diskusjonen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere over sentrale litteraturvitenskapelige problemstillinger
 • forstå komplekse kulturteoretiske tekster og være i stand til å bruke og kritisere forskjellige litteraturteorier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer med høy grad av studentaktivitet i form av samarbeid mellom studenter og mellom studenter og lærer. Kurset krever stabil deltakelse fra studentene, inkludert jevnlige forberedte bidrag til undervisningen. Det vil bli gitt systematisk og historisk innføring i teorier om litteraturens vesen og væremåte. Det vil bli undervisningsfrie perioder (lese- og skriveuker) i løpet av semesteret beregnet for selvstudium.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.05.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • To skriftlige oppgaver som skal leveres til fastsatt dato i løpet av emnet

Arbeidskravene evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIF-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet