høst 2022
HIF-0300 Fordypning i akademisk skriving og formidling III - 0 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Det er ikke studiepoenggivende, men må bestås for å få vitnemål.

Innhold

Gjennom seks seminarer (dobbelttimer) med forelesninger, diskusjoner og skriveaktiviteter vil du tilegne deg ferdigheter i akademisk skriving til å mestre et lengre skriftlig arbeid. I denne modulen vil vi ha bacheloroppgaven og struktur som overhengende tema og fokus. Vi vil trene på å analysere ulike tekster som kan bidra til nyttig innsikt om logisk struktur i akademisk arbeid. Videre vil vi øve på hvordan man kan utvikle problemstillinger, og hvordan besvare egen oppgave. Vi vil også fokusere på hvordan man gi respons på medstudenters tekster, som et ledd i å tilegne kunnskap om egen skriving. Vi vil videre trene på hvordan vi kan styrke egen skriving og argumentasjon ved bruk av retoriske virkemidler. I tillegg til fokus på prosesskriving vil det også arbeides med akademisk formidling gjennom muntlig presentasjon ved bruk av PowerPoint eller liknende verktøy.

Studenten vil i skriveseminarene få anledning til å utvikle og jobbe videre med tekster/arbeidskrav knyttet til andre emner som tas parallelt gjennom semesteret.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

•    kunnskaper om hva som bør inngå og vektlegges i de ulike delene i en akademisk tekst med fokus på struktur og prosesskriving

•    kunnskaper om problemformuleringer

•    kunnskaper om konstruktiv respons til akademiske tekster

•    kunnskap om anvendelse av retorikk

•    kunnskap om muntlig formidling og bruk av verktøy av type PowerPoint

Ferdigheter

Studenten kan:

•    anvende kunnskaper om akademisk skriving i analyse av tekster

•    anvende kunnskap om akademisk skriving, argumentasjon og retorikk i produksjon av egen akademisk tekst

•    evne å formulere faglig innhold konkret og systematisk og bruke fagkunnskap utover å gjengi kunnskap

•    kunne formulere en faglig problemstilling og besvare denne i en akademisk tekst

•    gi respons på medstudenters tekst

•    planlegge og iverksette en lengre skriveprosess

•    formidle kunnskap muntlig på en tydelig og strukturert måte ved bruk av PowerPoint


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumtekster er på norsk og evt. engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen.

Studentene anmodes også om å oppsøke og motta tilbakemeldinger fra Akademisk skrivesenter ved HSL minst en gang i løpet av semesteret. Vi jobber med tekster gjennom hele semesteret med fokus på skriveprosessen.

For distansestudenter vil det tilbys en nettbasert versjon av emnet i Canvas med tilhørende læringsoppgaver. Det vil gis alternativ arbeidskrav og eksamensform - se «Eksamen og vurdering».

Utvekslingsstudenter vil ikke måtte følge undervisningsløpet, men har tilbud om nettbasert versjon av emnet i Canvas og vil ha alternativt arbeidskrav og eksamensform - se «Eksamen og vurdering».

Det forventes at studenter som ikke befinner seg på campus i Tromsø knytter kontakt med emneansvarlig.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte på seminar Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: HIF-0300
  • Tidligere år og semester for dette emnet