høst 2024
HEL-3965 Mastergradsoppgave i psykisk helsearbeid - 40 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-PHELSARB Master i psykisk helsearbeid og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-3037 Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid, HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi, HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag, HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk, HEL-3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping, HEL-3163 Fagtradisjoner og kunnskapsformer i Psykisk helsearbeid, HEL-3164 Samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid, HEL-3165 Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid

Innhold

Masteroppgaven er et faglig arbeid som avslutter Master i psykisk helsearbeid. Studenten velger et tema knyttet til eget praksis- og fagområde. Arbeidet med masteroppgaven skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling(-er) og skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innen fagområdet psykisk helsearbeid generelt og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • kan anvende og diskutere fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 • kan analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, forskning og teori.

Ferdigheter

 • kan anvende relevante metoder for forskning/utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer.
 • har evne til faglig selvstendighet gjennom å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt.

Generell kompetanse

 • kan identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til masteroppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være til stede ved framleggene.

Det gis veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se retningslinjene for arbeid med masteroppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Timeplan

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse på 3 av 4 masteroppgaveseminar med eget framlegg og opposisjon på medstudenters framlegg.

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven kan skrives som monografi eller i artikkelform. Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave der studenten selv samler inn data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag.

Oppgaven utarbeides og skrives gjennom et likeverdig samarbeid mellom to studenter. Det kan søkes om å skrive oppgaven individuelt.


Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.

Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3965
 • Tidligere år og semester for dette emnet