vår 2022
HEL-3965 Mastergradsoppgave i psykisk helsearbeid - 40 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-PHELSARB Master i psykisk helsearbeid og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid som avslutter Master i psykisk helsearbeid. Studenten velger et tema knyttet til eget praksis- og fagområde. Arbeidet med mastergradsoppgaven skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling(-er) og skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innen fagområdet psykisk helsearbeid generelt og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • kan anvende og diskutere fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 • kan analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, forskning og teori.

Ferdigheter

 • kan anvende relevante metoder for forskning/utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer.
 • har evne til faglig selvstendighet gjennom å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt.

Generell kompetanse:

 • kan identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til mastergradsoppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se retningslinjene for arbeid med mastergradsoppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Eksamen

Forkunnskapskrav:

Studenten må ha bestått alle emneeksamener tilsvarende 80 studiepoeng ved Master i psykisk helsearbeid.

Obligatorisk aktivitet

Før studenten kan framstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være fullført og godkjent:

 • Deltakelse på 3 av 4 masteroppgaveseminar med eget framlegg og opposisjon på medstudenters framlegg

Eksamensform

Mastergradsoppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord inkludert artikkel). Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag (maks. 400 ord).

Vurdering

 • Mastergradsoppgaven bedømmes av en eksamenskommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått. Karakter på skriftlig oppgave offentliggjøres senest tre dager før muntlig eksamen.
 • Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for beståtte kandidater. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned. Utfyllende retningslinje er utarbeidet.

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.

Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3965
 • Tidligere år og semester for dette emnet