høst 2024
HEL-3964 Mastergradsoppgave i helsesykepleie - 40 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-HESYKPL Master i helsesykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid som avslutter master i helsesykepleie. I arbeidet med masteroppgaven skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk og selvstendig arbeid med et selvvalgt tema innenfor rammen av studiets læringsmål. Arbeidet skal gi en innføring i forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med problemstilling(-er) og skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for teoretiske og metodiske spørsmål.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innen fagområdet generelt og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • kan anvende og diskutere fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 • kan analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets egenart, forskning og teori.

Ferdigheter

 • kan anvende relevante metoder for forskning/utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrenset prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer.
 • har evne til faglig selvstendighet gjennom å planlegge, gjennomføre og rapportere et prosjekt.

Generell kompetanse:

 • kan identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til masteroppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha fremlegg av eget mastergradsarbeid, samt være opponent for medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se retningslinjene for arbeid med masteroppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2026

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 08.11.2024 09:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3964
 • Tidligere år og semester for dette emnet